Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2021


( Cập nhật lúc: 15/01/2021  )

Ngày 12/01/2021, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2021. Tới dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Sở Y tế; Sở Giáo dục & Đào tạo; Sở Nông nghiệp &PTNT; Thường trực UBND, Trưởng Phòng Nội vụ các huyện, thành phố; Lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức Sở Nội vụ.

  

Bà Hoàng Thị Diệu - Phó Giám đốc Sở Nội vụ thông qua dự thảo báo cáokết quả

công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Nội vụ

Trong năm 2020, được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Bộ Nội vụ, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh ngành Nội vụ đã xây dựng, ban hành và triển khai chương trình công tác năm với nhiều nội dung trọng tâm, khắc phục các khó khăn và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp lại tổ chức, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng công vụ. Đẩy mạnh thực hiện cải cách tài chính công, chuyển dần đơn vị sự nghiệp sang tự chủ một phần và tự chủ toàn bộ chi thường xuyên nhằm giảm chi ngân sách và biên chế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chính quyền điện tử; tích cực, chủ động đẩy mạnh việc sắp xếp lại tổ chức bên trong các tổ chức hành chính cấp tỉnh; sắp xếp lại bộ máy các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn các tỉnh làm cơ sở tinh giản biên chế, sắp xếp lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức; góp phần giảm đầu mối quản lý, giảm tổ chức trung gian, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức. Tiếp tục thực hiện phê duyệt Đề án vị trí việc làm gắn với bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Công tác quản lý ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả quản lý; công chức, viên chức từng bước được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm được phân công đảm nhiệm. Việc bổ nhiệm và xếp lương theo ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp cho viên chức theo quy định mới, việc thực hiện chế độ chính sách, tiền lương cho công chức, viên chức được thực hiện kịp thời, đúng nguyên tắc, đúng đối tượng. Việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức được thực hiện đúng quy định, nghiêm túc, công khai. Đẩy mạnh triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo hành lang pháp lý thống nhất trong tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; công tác quản lý địa giới đơn vị hành chính tiếp tục được quản lý chặt chẽ, đúng quy định. Tham mưu đề nghị cấp có thẩm quyền thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch và yêu cầu tiến độ đề ra. Công tác thi đua, khen thưởng; công tác quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ; công tác tôn giáo; công tác quản lý hội và tổ chức phi chính phủ; công tác quản lý Nhà nước về công tác thanh niên, công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới; công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ; công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Trong năm 2020, Sở Nội vụ đã thực hiện đúng thời hạn 164 nhiệm vụ do UBND tỉnh và Chủ tịch UBND giao.

 

Bà Nguyễn Thị Huế - Phó Chủ tịch UBND thành phố, tham luận về Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2020 và nhiệm vụ giải pháp năm 2021 của UBND thành phố Bắc Kạn

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận đánh giá kết quả đạt được trong năm 2020, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác tuyển dụng công chức, viên chức của tỉnh Bắc Kạn; công tác sắp xếp xã và sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức xã theo Nghị quyết 855/NQ-UBTVQH14 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn; về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính; về công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ; công tác sắp xếp các trường học và bố trí giáo viên theo Đề án 03/TU của Tỉnh ủy; về tự chủ thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự trong các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Y tế, đồng thời đề xuất các phương hướng, giải pháp để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2021.


Bà Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bà Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác và những thành tích của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ các huyện, thành phố đã đạt được trong năm 2020, trong đó có những việc rất quan trọng mà ngành Nội vụ đã tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương về sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ theo các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới Sở Nội vụ cần tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch, phân cấp, cụ thể: quan tâm, triển khai thực hiện các Thông báo, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công tác tuyển dụng, biên chế sự nghiệp cho ngành giáo dục và y tế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức; tham mưu thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026; xây dựng bản đồ địa giới hành chính các xã được sáp nhập; chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ ngành nội vụ được giao.

 

Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên

Cũng tại Hội nghị này Sở nội vụ đã công bố các quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020./.

Doanh Phượng
Sign In