Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.


( Cập nhật lúc: 21/04/2020  )

Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

Tài liệu kèm theo Tải về

1. Bìa Tài liệu

2. Bộ Tài liệu rút gọn

3. Bộ Tài liệu tuyên truyền CAT

4. Phụ lục 1 su tham gia cua cac QG - HĐ L2

5. Phụ lục danh mục các QĐ lien quan CAT

6.Bản dịch không chính thức Công ước CAT


Sign In