Skip Ribbon Commands
Skip to main content

xin ý kiến đóng góp cho dự thảo Quyết định ban hành các tiêu chí xác định chỉ số CCHC


( Cập nhật lúc: 06/03/2017  )

      Thực hiện Quyết định số 4361/QĐ-BNV ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “ Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, Sở Nội vụ xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (thay thế Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn). Để thống nhất trong việc thực hiện, Sở Nội vụ xin ý kiến đóng góp cho dự thảo Quyết định. Cụ thể như sau:

      1. Sở Tư pháp đóng góp ý kiến lĩnh vực: Xây dựng, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và Cải cách thủ tục hành chính;

      2. Sở Tài chính đóng góp ý kiến lĩnh vực: Cải cách tài chính công;

      3. Sở Thông tin và Truyền thông đóng góp ý kiến lĩnh vực: Hiện đại hóa hành chính (Ứng dụng công nghệ thông tin);

      4. Sở Khoa học và Công nghệ đóng góp ý kiến lĩnh vực: Hiện đại hóa hành chính (Áp dụng hệ thống quản lý chất lương theo tiêu chuẩn ISO).

     Toàn văn dự thảo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ, địa chỉ: http://sonoivu.backan.gov.vn mục “Tải về”, 

          - Dự thảo Quyết định (tải về)

          - Phụ lục 1 (tải về)

          - Phụ lục 2 (tải về)

          - Phục lục 3 (tải về)

      Đề nghị các cơ quan đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10  tháng 3 năm 2017 để tổng hợp trình UBND tỉnh./.

 

Phòng CCHC
Sign In