Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Một số văn bản chỉ đạo công tác tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016


( Cập nhật lúc: 18/01/2017  )

      - Công văn số 132/UBND-NC ngày 10 tháng 01 năm 2017, về việc chấn chỉnh công tác thi tuyển công chức cấp xã năm 2016 (tải về) 

      - Công văn số 28/SNV-XDCQ&CTTN ngày 13 tháng 01 năm 2017, về vệc chhỉ đạo công tác chấm thi công chức cấp xã năm 2016. (Tải về)

 

 

 

 

adminsnv
Sign In