Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC BẦU CỬ


( Cập nhật lúc: 03/02/2021  )

 

DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC BẦU CỬ

I. Tài liệu do TW ban hành

TT

TÊN TÀI LIỆU

       1         

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015 

       2         

Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

       3         

Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01//2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

       4         

Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp

       5         

Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW, ngày 20/01/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

       6         

Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

       7         

Nghị quyết số 05/NQ-HĐBCQG ngày 16/9/2020 của Hội đồng bầu cử quốc gia về phân công thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia

       8         

Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026

       9         

Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ  Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

     10      

Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung

     11      

- Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử (Hướng dẫn mẫu hồ sơ)

- 41_NQ-HĐBCQG (Phụ lục)

     12      

- Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

-  42_KH-HĐBCQG (ZFinal_Bau cu QG)

     13      

Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

     14      

Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14 CP-ĐCTUBTWMTTQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

     15      

Thông tri số 13/TT-MTTQ-BTT ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

     16      

Kế hoạch số 4711/KH-BTTTT, ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 2026

     17      

Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

     18      

Thông tư số 102/2000/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

     19      

Công văn số 33/VPHĐBCQG-PL ngày 26/01/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc cách tính số lượng đại biểu HĐND và việc sử dụng con dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử

                                                                                    Tài liệu do TW ban hành (Bổ sung lần 2)

TT

TÊN TÀI LIỆU

      1       

Công văn số 339/BNV-CQĐP ngày 24/01/2021 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử

      2       

Công văn số 36/VPHĐBCQG-PL ngày 03/02/2021 về việc bảo đảm tiêu chuẩn sức khỏe trong hồ sơ ứng cử

      3       

Công văn số 37/VPHĐBCQG-PL ngày 03/02/2021 về một số nội dung liên quan đến tuổi của người ứng cử

      4       

Công văn số 38/VPHĐBCQG-PL ngày 04/02/2021 về việc thống nhất sử dụng mẫu con dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử

      5       

Công văn số 45/VPHĐBCQG-PL ngày 09/02/2021 về việc hướng dẫn việc xác định số người trong danh sách ứng cử

      6       

Công văn số 54/VPHĐBCQG-PL ngày 19/02/2021 về hình thức văn bản của các tổ chức phụ trách bầu cử ở đại phương

Tài liệu do TW ban hành (Bổ sung lần 3)

Tài liệu do TW ban hành (Bổ sung lần 4)

TT

TÊN TÀI LIỆU

      1       

Công văn số 91-CV/ĐUCA ngày 08/02/2021 của BTV Đảng ủy Công an trung ương về việc định hướng nhân sự Công an tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

      2       

Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG ngày 03/3/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

      3       

Công văn số 76/VPHĐBCQG-TT ngày 03/3/2021 của Văn phòng HĐBC quốc gia về việc cập nhật thông tin trích ngang người được giới thiệu ứng ĐBQH khóa XV ở địa phương

      4       

Công văn số 79/VPHĐBCQG-TT ngày 03/3/2021 của Văn phòng HĐBC quốc gia về việc cập nhật thông tin theo biểu mẫu gửi kèm Công văn số 64/VPHĐBCQG-TT

      5       

Công văn số 136/HĐBCQG-NS ngày 08/3/2021 của Tiểu ban nhân sự HĐBC quốc gia về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của người tự ứng cử

      6       

Công văn số 87/VPHĐBCQG-PL ngày 08/3/2021 của Văn phòng HĐBC quốc gia về việc cách ghi thông tin trong hồ sơ ứng cử và mẫu phiếu bầu cử

      7       

Công văn số 81/VPHĐBCQG-PL ngày 09/3/2021 của Văn phòng HĐBC quốc gia về việc cách ghi thông tin trong hồ sơ ứng cử

      8       

Công văn số 89/VPHĐBCQG-PL ngày 13/3/2021 của Văn phòng HĐBC quốc gia về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND và xác định đơn vị hành chính miền núi, hải đảo.

      9       

Công văn số 143/TBNS-CTĐB ngày 13/3/2021 của Tiểu ban nhân sự thuộc HĐBC quốc gia về việc nộp hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội

 II. Tài liệu do tỉnh ban hành

TT

TÊN TÀI LIỆU

       1         

Quyết định số 127-QĐ/TU ngày 05/01/2021 của BTV Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

       2         

Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 07/01/2021 của BTV Tỉnh ủy lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

       3         

Thông báo số 01-TB/BCĐ ngày 15/01/2021 của Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

       4         

Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

       5         

Hướng dẫn số 27/HD-MTTQ-BTT ngày 25/01/2021 về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu do UBBC tỉnh ban hành (Bổ sung lần 2)

TT

TÊN TÀI LIỆU

      1       

Hướng dẫn số 14/HD-UBBC ngày 22/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh về hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

- 4a-NQ41.HDBC.-Mau-01-05.

- 4b-NQ41.HDBC.-Mau-06-10.

- HD 14

- 14-bieu mau

Tài liệu do UBBC tỉnh ban hành (Bổ sung lần 3)

TT

TÊN TÀI LIỆU

      1       

Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 03/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

      2       

Thông báo số 02/TB-UBBC ngày 03/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

      3       

Quyết định số 04/QĐ-UBBC ngày 03/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

      4       

Kế hoạch số 06/KH-UBBC ngày 03/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn về việc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

      5       

Quyết định số 08/QĐ-UBBC ngày 05/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự và Y tế

      6       

Quyết định số 09/QĐ-UBBC ngày 05/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Tiểu ban thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử

      7       

Hướng dẫn số 14/HD-UBBC ngày 22/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh về hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

- Biểu HD 14

      8       

Kế hoạch số 16/KH-UBBC ngày 25/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn về việc Thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

      9       

Thông báo số 17/TB-TBTTTT&VĐBC ngày 25/02/2021 của Tiểu ban thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử về việc phân công nhiệm vụ Tiểu ban thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

    10     

Thông báo số 18/TB-TGV ngày 25/02/2021 của Tổ giúp việc về việc phân công nhiệm vụ Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

    11     

Công văn số 19/UBBC-SNV ngày 01/03/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn về việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị, kê khai tài sản của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu do UBBC tỉnh ban hành (Bổ sung lần 4)

TT

TÊN TÀI LIỆU

      1       

Nghị quyết số 22/NQ-UBBC ngày 03/3/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn về việc công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số địa biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

      2       

Kế hoạch số 23/KH-UBBC ngày 04/3/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự và y tế trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

      3       

Thông báo số 25/TB-TB ngày 08/3/2021 của Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự và y tế về việc phân công nhiệm vụ thành viên Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự và y tế thuộc Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn

      4       

Công văn số 29/UBBC-SNV ngày 12/3/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn về việc thông báo đối tượng, thời gian, địa điểm kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

      5       

Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

      6       

Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

 

 III. Các Tài liệu khác

TT

TÊN TÀI LIỆU

     1        

06_QĐ-VPHĐBCQG (Thành lập TGV VP HĐBCQG)

              2

10_VPHĐBCQG-TT (TB địa chỉ và số điện thoại)

              3

26_ VPHĐBCQG-TT (Mẫu dấu)

              4

27_ VPHĐBCQG-TT (Tổ chức HNTT toàn quốc) Kèm market

      5     

30_VPHĐBCQG-TT (Thông báo list tài liệu HNTTTQ)

6

36_KH-HĐBCQG (Kèm theo 39_HĐBCQG-VP)

     7       

 39_HĐBCQG-VP (HNTT Toàn quốc)

      8      

 118_2020-QH14 (Thành lập HĐBCQG)

      9         

 1000_2020_UBTVQH14_453784 (Bộ máy giúp việc HĐBCQG)

              

 

                

 
i:0#.f|admembershipprovider|namht
Sign In