Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn kèm biểu mẫu báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


( Cập nhật lúc: 30/12/2016  )

    Thực hiện Công văn số 5772/BNV-ĐT ngày 05/12/2016 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016, Phòng Công chức viên chức đã tham mưu cho lãnh đạo Sở ký ban hành công văn số 2224/SNV-CCVC ngày 28/12/2016 và biểu mẫu đính kèm gửi các cơ quan, đơn vị báo cáo (file đính kèm tải về ) - Công Văn 2224/SNV-CCVC - Biểu mẫu đính kèm

Sign In