Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022


( Cập nhật lúc: 29/07/2022  )

Chiều 20/7, Sở Nội vụ tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Lê Văn Hội, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị

 

Sở Nội vụ đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa trong chương trình công tác năm 2022. Công tác tổ chức, bộ máy biên chế cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính, đơn vị đảm bảo tinh gọn nhất là cơ cấu tổ chức bên trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện chính sách tinh giản biên chế bảo đảm đúng quy định. Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung thực hiện tốt công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số của tỉnh. Công tác CCHC được triển khai quyết liệt góp phần nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh; toàn ngành Nội vụ đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, ngày càng thực chất, bảo đảm biểu dương khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, ưu tiên đối tượng lao động trực tiếp, việc thưởng những trường hợp có thành tích đột xuất, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tạo được động lực, sức lan tỏa trong xã hội, tạo động lực cho phát triển. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, tuân thủ quy định của pháp luật, không có điểm nóng tín ngưỡng, tôn giáo xảy ra trên địa bàn. Chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sống “tốt đời đẹp đạo”, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Lĩnh vực văn thư, lưu trữ ngày càng được quan tâm; trong đó chú trọng công tác số hóa tài liệu lưu trữ, đặc biệt là lưu trữ tài liệu điện tử làm cơ sở để thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực lưu trữ nhằm phát huy tốt giá trị của tài liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Sở Nội vụ đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo quy định và triển khai thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; kiểm tra đột xuất có hiệu quả và chất lượng. Công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được giải quyết kịp thời, đúng theo quy định.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số mặt hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, như: Chưa giải quyết dứt điểm vướng mắc về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; hiện còn tồn tại do lịch sử để lại sai sót về chế độ lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP đang tiếp tục khắc phục; số lượng các cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh chưa nhiều; công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của một số cấp ủy, chính quyền địa phương có lúc chưa được sát sao, thường xuyên. Năng lực, kỹ năng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của một số cán bộ, công chức phụ trách công tác tín ngưỡng, tôn giáo còn hạn chế; trong công tác tham mưu triển khai thực hiện quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ mặc dù đã có sự chủ động, tuy nhiên hiệu quả hoạt động nghiệp vụ tại các cơ quan, tổ chức chưa cao; đơn vị đã và đang triển khai thực hiện việc số hóa tài liệu lưu trữ đang được bảo quản tại Kho lưu trữ lịch sử, tuy nhiên quá trình số hóa chỉ thực hiện được trên một số tài liệu có nền giấy mới, được sản sinh ra trong quá trình hoạt động của các cơ quan, đơn vị giai đoạn sau này, còn số lượng tài liệu được hình thành từ năm 1975 trở về trước chưa thực hiện được; tài liệu tồn đọng tại các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu còn lớn, việc xử lý tài liệu tồn đọng ở các cơ quan đơn vị còn chậm.

Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, gồm: Hoàn thiện dự thảo Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022- 2025; trình ban hành Đề án, Nghị quyết quyết định biên chế công chức, phê duyệt tổng số lượng người làm việc, HĐ 68 năm 2023; tham mưu UBND tỉnh tổ chức tuyển dụng công chức tỉnh năm 2022; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thành lập Thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn tham mưu cho UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ thẩm định; tham mưu UBND tỉnh phân loại lại thôn, tổ dân phố và trình HĐND tỉnh sáp nhập, đổi tên năm 2022; trình ban hành bộ tiêu chí đánh giá chỉ số CCHC của các sở, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã và triển khai thực hiện; tổ chức điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC năm 2022 của các sở, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã; tổ chức điều tra chỉ số hài lòng cấp tỉnh; triển khai phần mềm chấm điểm xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh, huyện xã; tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xét khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022; tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo; tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ theo kế hoạch; thẩm định hồ sơ tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh, tài liệu hết giá trị của các đơn vị theo đúng quy định; triển khai thực hiện "Đề án Số hóa tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025"; tiếp tục trao trả hồ sơ cán bộ đi B tỉnh Bắc Kạn; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2022…

Hà Oai
Sign In