Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn


( Cập nhật lúc: 01/04/2017  )

 

Đồng chí Lê Văn Hội - Giám đốc Sở

- Điều hành chung và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh mọi hoạt động của Sở Nội vụ;

- Trực tiếp phụ trách: Văn Phòng sở; Ban Thi đua, khen thưởng.

- Chủ tài khoản của Sở Nội vụ.

- Tham gia sinh hoạt cùng Văn phòng sở.

  Điện thoại liên hệ: 0209 3 871 108.

  Email:                                                                      

 

Giám đốc Sở Nội vụ

Lê Văn Hội

   
 

 

   
 

Đồng chí Vũ Văn Yên  - Phó Giám đốc Sở

Phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Xây dựng chính quyền các cấp của tỉnh; địa giới hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở  cấp xã;

quy chế dân chủ trong hoạt động của các cơ quan trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý nhà nước về thanh niên;

- Tổ chức, bộ máy; biên chế; tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ;

- Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nội vụ.

- Trực tiếp phụ trách phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên và Thanh tra.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công.

  Điện thoại liên hệ: 0209 3 861.222

  Email: yenvv.snv@backan.gov.vn

 

Phó Giám đốc Sở Nội vụ

 Vũ Văn Yên

   
 

Đồng chí Hoàng Thị Diệu  - Phó Giám đốc Sở

Phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, luân chuyển, thuyên chuyển,

điều động, tiếp nhận, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; chế độ chính sách của cán bộ,

công chức,  viên chức; tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch cán bộ, công chức, viên chức;

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh;

- Trực tiếp phụ trách phòng Tổ chức cán bộ và Công chức, viên chức.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công

- Tham gia sinh hoạt cùng Phòng Tổ chức cán bộ và Công chức, viên chức

Điện thoại liên hệ: 0209 3 861.168.

Email: dieuht.snv@backan.gov.vn

 

 

 

 

Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Hoàng Thị Diệu

Đồng chí Sầm Văn Trân  - Phó Giám đốc Sở

Phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về tôn giáo;

- Trực tiếp phụ trách phòng Cải cách hành chính; 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; công tác quy hoạch bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức; công tác xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- công tác quản lý văn thư lưu trữ, lưu trữ của tỉnh.

  Điện thoại liên hệ: 0209 3 870697

  Email: transv.snv@backan.gov.vn

 

Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Sầm Văn Trân


 

Ngoài những nhiệm vụ trên các đồng chí lãnh đạo Sở được cử tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh (nếu có) thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In