Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giới thiệu chung


( Cập nhật lúc: 25/03/2013  )

Cơ quan: Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ:  Số 152 Đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Giám đốc: Lê Văn Hội

Điện thoại (Fax): 02093.870.685

Email: Sonoivu@backan.gov.vn

Ngành Tổ chức Nhà nước tỉnh Bắc Kạn được ra đời ngay sau khi thành lập Uỷ ban hành chính tỉnh Bắc Kạn, đầu mối ngành Tổ chức Nhà nước tỉnh Bắc Kạn lúc bấy giờ là Phòng TCCB Uỷ ban hành chính tỉnh Bắc Kạn. Đến năm 1965, hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên sáp nhập thành tỉnh Bắc Thái, đầu mối ngành TCNN lúc này là Ban Tổ chức dân chính tỉnh Bắc Thái.

Năm 1997, tỉnh Bắc Kạn tái thành lập, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh từng bước được thành lập và kiện toàn. Ban Tổ chức chính quyền – cơ quan tiền thân của Sở Nội vụ được thành lập theo Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 09/01/1997 của UBND tỉnh Bắc Kạn trên cơ sở được chia tách từ tỉnh Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên) với 03 phòng gồm Hành chính - Tổng hợp, phòng Chính quyền địa phương và phòng Tổ chức cán bộ.

Ngày 16/01/2004, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 74/QĐ-UB về việc đổi tên Ban Tổ chức chính quyền tỉnh thành Sở Nội vụ.

Thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 01/8/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ. Theo Quyết định này, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, bộ phận quản lý nhà nước về tôn giáo thuộc Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh, Trung tâm lưu trữ thuộc Văn phòng UBND tỉnh được sáp nhập về Sở Nội vụ. Tháng 3 năm 2011, UBND tỉnh thành lập thêm Phòng Công tác thanh niên thuộc Sở. Tháng 3 năm 2012, UBND tỉnh Quyết định thành lập 02 đơn vị trực thuộc Sở là Ban Tôn giáo và Chi cục Văn thư - Lưu trữ.    

Hiện nay, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn bao gồm 6 phòng chức năng (Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Chính quyền địa phương, Phòng Cải cách hành chính, Phòng Công tác thanh niên, Thanh tra Sở) và 03 đơn vị trực thuộc (Ban Thi đua khen thưởng, Ban Tôn giáo và Chi cục Văn thư lưu trữ).

Dù tổ chức bộ máy, tên gọi có khác nhau, từ Ban Tổ chức chính quyền tỉnh đổi tên thành Sở Nội vụ, từ một Sở quản lý đơn lĩnh vực chuyển sang quản lý đa ngành, đa lĩnh vực nhưng ngành Tổ chức Nhà nước của tỉnh đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh và phấn đấu từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong đội ngũ các cơ quan tham mưu giúp việc cho UBND tỉnh; tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện tốt công tác nội vụ trong toàn tỉnh .

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, với sự cố gắng của các thế hệ  lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, Sở Nội vụ đã đạt được những thành tích đáng kể. Cụ thể:

- Năm 2007, Sở Nội vụ vinh dự đón nhận 02 Bằng khen của UBND tỉnh do đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2007 và có thành tích trong công tác bầu cử;

- Năm 2008, Sở Nội vụ vinh dự đón nhận Cờ Thi đua của Ban Tôn giáo Chính phủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo năm 2008.

- Năm 2009, đơn vị vinh dự được trao tặng 02 Bằng khen của Bộ Nội vụ do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2009; hoàn thành tốt lĩnh vực công tác Xây dựng chính quyền năm 2009.

- Năm 2010, đơn vị vinh dự được UBND tỉnh Bắc Kạn trao tặng 02 Bằng khen do đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010; có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh (2001 - 2010).

- Năm 2011, đơn vị vinh dự được Bộ Nội vụ trao tặng Bằng khen do hoàn thành tốt công tác năm 2011; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trao tặng Bằng khen thực hiện tốt chính sách BHXH năm 2011.

- Năm 2012, đơn vị vinh dự được UBND tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2012.

- Năm 2013, UBND tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn ( 2002 - 2012).

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In