Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng chính quyền địa phương


( Cập nhật lúc: 24/09/2013  )

I. Chức năng nhiệm vụ

Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ:

1. Về tổ chức chính quyền:

- Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn;

- Tổ chức và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp; phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật; tổng hợp kết quả bầu cử đại biêu HĐND các cấp;

- Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên khác của UBND cấp huyện. Giúp HĐND, UBND tỉnh trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn các chức danh bầu cử theo quy định;

- Thống kê số lượng, chất lượng đại biểu HĐND và thành viên UBND các cấp để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

2. Về quản lý cán bộ, công chức cấp xã;

- Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với đội ngũ, cán bộ, công chức cấp xã.

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản về tuyển dụng, quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã theo quy định;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng và thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức cấp xã;

- Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ, công chức cấp xã; hướng dẫn quản lý hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã theo quy định.

3. Về công tác địa giới hành chính và phân loại đơn vị hành chính:

- Theo dõi, quản lý công tác địa giới hành chính trong tỉnh theo quy định của pháp luật và hướng dẫn xủa Bộ Nội vụ; chuẩn bị các đề án, thủ tục liên quan tới việc thành lập, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới, đổi tên đơn vị hành chính, nâng cấp đô thị trong địa bàn tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; hướng dẫn và tổ chức thực hiện sau khi có quyết định phê chuẩn của cơ quan có thẩm quyền. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện, hướng dẫn, và quản lý việc phân loại đơn vị hành chính các cấp theo quy định của pháp luật;

- Tổng hợp và quản lý hồ sơ, bản đồ địa giới, mốc địa giới hành chính của cấp tỉnh theo hướng dẫn và quy định của Bộ Nội vụ;

- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật và của Bộ Nội vụ.

4. Hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo thực hiện Pháp lệnh dân chủ tại xã, phường, thị trấn và Quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định.

5. Tổng hợp, thống kê, báo cáo về số lượng các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, tổ dân phố; số lượng đội ngũ, cán bộ, công chức cấp xã và các lĩnh vực khác được giao.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

II. Thông tin liên hệ

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Hà Thị Thủy

Trưởng phòng

3870.214

thuyht.snv@backan.gov.vn

Ngô Quốc Quỳnh

Phó Trưởng phòng

3870.214

quynhnq.snv@backan.gov.vn

Dương Văn Hoạt

Phó Trưởng phòng

3870.214

hoatdv.snv@backan.gov.vn

Lèo Văn Luyến

Chuyên viên

3870.214

luyenlv.snv@backan.gov.vn

Phạm Văn Hải

 Chuyên viên

3870.214

haipv.snv@backan.gov.vn

Nguyễn Thị Thương Thương

 Chuyên viên

3870.214

thuongntt.snv@backan.gov.vn

Ma Ngọc Tuân

Chuyên viên

3870.214

tuanmn.snv@backan.gov.vn

 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.