Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn phòng sở


( Cập nhật lúc: 02/06/2015  )

I. Chức năng, nhiệm vụ

Thực hiện chức năng tham mưu, thông tin tổng hợp, điều phối các hoạt động theo chương trình, kế hoạch công tác của lãnh đạo Sở; quản lý công tác văn thư, lưu trữ cơ quan, công tác hành chính quản trị, tài chính, tài sản của Sở; Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng của cơ quan và của ngành; làm công tác tổ chức của cơ quan Sở; phối hợp và đôn đốc các phòng, đơn vị trong cơ quan tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao.

Các nhiệm vụ cụ thể:

1. Tổng hợp, xây dựng và đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm; xây dựng các văn bản theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của  Sở.

2. Thực hiện nhiệm vụ thông tin tổng hợp:

a) Tổng hợp, khai thác, quản lý các cơ sở dữ liệu, thông tin, các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ, của UBND tỉnh phục vụ sự điều hành, khai thác, sử dụng của lãnh đạo Sở và công chức, viên chức trong cơ quan Sở.

b) Xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất của Sở, của ngành; xây dựng, tham gia xây dựng và góp ý vào các Đề án, văn bản theo sự phân công của Giám đốc.

3. Thực hiện các nhiệm vụ thư ký giúp việc cho Lãnh đạo Sở.

Chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp, buổi làm việc, ghi biên bản, dự thảo các thông báo, kết luận của lãnh đạo Sở.

4. Thực hiện các nhiệm vụ pháp chế:

a) Soạn thảo, tham gia soạn thảo, tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của ngành theo sự phân công của Giám đốc.

b) Tổ chức phổ biến và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong ngành.

c) Dự thảo các nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan.

d) Thực hiện cải cách hành chính trong cơ quan  Sở.

5.Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của cơ quan và của ngành.

6. Thực hiện các nhiệm vụ hành chính, văn thư, lưu trữ.

7. Tổ chức hướng dẫn và thực hiện công tác lưu trữ của cơ quan theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện công tác quản lý tài chính và tài sản của Sở:

a) Xây dựng dự toán ngân sách hàng năm của Sở, thanh quyết toán các nguồn tài chính theo quy định của pháp luật.

b) Quản lý các trang thiết bị và tài sản của Nhà nước giao cho Sở và nguồn kinh phí được cấp, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí.

c) Thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo các quy định của Luật ngân sách.

9. Thực hiện các nhiệm vụ quản trị:

a) Tổ chức quản trị công sở, bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của các phòng.

b) Quản lý và điều hành các phương tiện phục vụ công tác; đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, cảnh quan môi trường trong trụ sở cơ quan.

10. Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo mật nội bộ cơ quan, bảo đảm kỷ luật lao động, kỷ luật, kỷ cương hành chính theo nội quy, quy chế làm việc của cơ quan..Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan.

11. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan:

a) Thực hiện quản lý văn bản đến, văn bản đi của cơ quan theo quy định.

b) Kiểm tra thể thức văn bản do các phòng chuyên môn soạn thảo cho lãnh đạo Sở ký trước khi ban hành.

c) Quản lý công tác lưu trữ trong nội bộ cơ quan (lưu trữ hiện hành).

12. Quản lý hệ thống công nghệ thông tin của sở:

a) Xây dựng, quản lý và khai thác có hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin của Sở.

b) Triển khai ứng dụng các phần mềm thông tin vào phục vụ công tác quản lý của Sở.

13. Riêng Chánh Văn phòng được ký thừa lệnh (TL) Giám đốc một số giấy tờ như: Giấy đi công tác, giấy giới thiệu, các văn bản sao, giấy nghỉ phép. Ngoài ra, giúp Giám đốc Sở quản lý, theo dõi công tác tổ chức cán bộ và thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với công chức, viên chức và người lao động của cơ quan.

14. Phối hợp với công đoàn chăm lo đời sống cho công chức, viên chức và nhân viên trong cơ quan và  thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

II. Thông tin liên hệ

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Vũ Hồng Sơn

Chánh Văn phòng

3810.835

 

sonvh.snv@backan.gov.vn

Nông Quang Dĩnh

Phó Chánh Văn phòng

3811.959

dinhnq.snv@backan.gov.vn

Hà Thị Oai

Chuyên viên

3811.959

 oaiht.snv@backan.gov.vn

Nông Thị Thoa

Kế toán

3811.959

thuongntt.snv@backan.gov.vn

Chu Thanh Giang

Cán Sự

3810.835

giangct.snv@backan.gov.vn

Vy Hiệp Toán

Lái xe

3810.835

toanvh.snv@backan.gov.vn

Đoàn Đại Đồng

Lái xe

3810.835

dongdd.snv@backan.gov.vn

Nông Thị Oanh

Văn thư

3870.685

 oanhnt.snv@backan.gov.vn

Lê Thị Kiều Oanh

Nhân viên

3870.685

oanhltk.snv@backan.gov.vn

 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In