Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh tra sở


( Cập nhật lúc: 02/06/2015  )

I. Chức năng nhiệm vụ

Thanh tra sở giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ:

1.Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra về công tác nội vụ; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí và xử lý các vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực công tác được Giám đốc Sở giao.

2. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm trình Giám đốc Sở phê duyệt. Tiến hành thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất trong lĩnh vực nội vụ.

3. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những quy định trái với văn bản pháp luật của Nhà nước về công tác nội vụ được phát hiện qua công tác thanh tra

4. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Sở để giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến nghiệp vụ của phòng đó và các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực thanh tra được giao.

5. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở và Thanh tra Sở.

6. Báo cáo kết quả về công tác thanh tra theo quy định của tỉnh và của Bộ Nội vụ.

7. Làm nhiệm vụ thường trực tiếp công dân của cơ quan.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

II. Thông tin liên hệ

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Hà Quốc Hưng

Phó Chánh Thanh tra

3811.958

hunghq.snv@backan.gov.vn

Nguyễn Thị Hoa

Chuyên viên

3811.958

hoant.snv@backan.gov.vn

Đinh Thị Mai

Chuyên viên

3811.958

maidt.snv@backan.gov.vn

 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In