Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng công chức viên chức


( Cập nhật lúc: 02/06/2015  )

. Chức năng, nhiệm vụ

Giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Về cán bộ, công chức, viên chức:

a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện;

b) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản về tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật;

c) Quản lý và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở trong và ngoài nước sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng và việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh;

d) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền việc tuyển dụng, đánh giá, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chức danh và cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức, viên chức nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định của pháp luật và của Bộ Nội vụ; việc phân cấp quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

2. Tổng hợp, thống kê theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về tổ chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; số lượng các đơn vị hành chính cấp huyện; số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

3. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ, số liệu phục vụ công tác quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

4. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

5. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do lãnh đạo Sở giao và theo quy định của pháp luật.

II. Thông tin liên hệ

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Hoàng Thị Nguyệt Quế

 Trưởng phòng

 3871.679

quehtn.snv@backan.gov.vn

Mạch Xuân Hoa Chuyên viên 3871.679 hoamx.snv@backan.gov.vn
Hà Thị Thanh Chuyên viên 3871.679 thanhht.snv@backan.gov.vn
Nguyễn Thị Thảo Chuyên viên 3871.679 thaont.snv@backan.gov.vn
Lục Thị Hà Chuyên viên 3871.679 halt.snv@backan.gov.vn

Trần Thị Phương Anh

 Chuyên viên

 3871.679

anhttp.snv@backan.gov.vn

Nguyễn Thị Phương Thảo Chuyên viên 3871.679 thaontp.snv@backan.gov.vn

 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.