Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng cải cách hành chính


( Cập nhật lúc: 02/06/2015  )

I. Chức năng nhiệm vụ

Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: 

1. Tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

2. Xây dựng dự thảo các kế hoạch CCHC giai đoạn và hằng năm; đề xuất các chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.

3. Trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh.

4. Dự thảo các quyết định, chỉ thị của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính; dự thảo các Đề án, Dự án liên quan về cải cách hành chính trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

5. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã triển khai công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch CCHC của tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh.

6. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ Nội vụ và UBND tỉnh.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

II. Thông tin liên hệ

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nông Quốc Hải

Trưởng phòng

3870.784

hainq.snv@backan.gov.vn

Quách Đăng Hải

Phó Trưởng phòng

3870.784

haiqd.snv@backan.gov.vn

Lý Thị Thuấn

Chuyên viên

3870.784

thuanlt.snv@backan.gov.vn

Hoàng Anh Tuấn

Chuyên viên

3870.784

tuanha.snv@backan.gov.vn

 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.