Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi cục Văn thư - Lưu trữ


( Cập nhật lúc: 02/06/2015  )

I. Chức năng, nhiệm vụ

Giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ:

1. Về nhiệm vụ quản lý nhà nước :

a) Tham mưu xây dựng văn  bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước trong tỉnh thực hiện các văn bản QPPL về văn thư, lưu trữ.

b) Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về lưu trữ (thu thập, bảo vệ, bảo quản, tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ).

c) Thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt « Danh mục nguồn và thành phần tài liệu thuộc diện nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh », thẩm tra « Danh mục tài liệu giá trị » của Trung tâm Lưu trữ tỉnh và các cơ quan thuộc danh mục nguồn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh và Lưu trữ huyện.

2. Thực hiện các nghiệp vụ lưu trữ (tổ chức sự nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước):

a) Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu chuẩn bị hồ sơ, tài liệu giao nộp vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh.

b) Tổ chức thu thập hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu, tiến hành phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị của hồ sơ, tài liệu và thống kê, sắp xếp theo quy định.

c) Tổ chức các biện pháp thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy trong bảo vệ, bảo quản an toàn đối với hồ sơ, tài liệu.

d) Phục vụ việc khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu theo quy định.

e) Tổ chức các hoạt động dịch vụ đối với công tác lưu trữ: Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ lưu trữ cho các đơn vị có nhu cầu; tư vấn, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ; cung ứng các trang thiết bị, vật tư phục vụ cho hoạt động lưu trữ; chỉnh lý, bảo quản, tu bổ, phục chế, khử trùng, khử axit, số hoá tài liệu lưu trữ.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

II. Thông tin liên hệ

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Hà Thị Thuỷ

Chi Cục Trưởng

3812.337

hathuyvtltbk@gmail.com

Đinh Thị Mai

TPHC

3812.336

dinhmaisnvbk@gmail.com

Phạm Mai Vân

Kế toán

3812.336

phammaivansnvbk@gmail.com

Doanh Thị Phượng

Phó Trưởng phòng

3812.337

phuongsnv82@gmail.com

Hoàng Thị Hoài

Phó Trưởng phòng

3812.335

hoanghoai1975@gmail.com

Hoàng Thị Hiền

Lưu trữ viên TC

3812.335

hiensnv@gmail.com

La Thị Hướng

Lưu trữ viên TC

3812.335

laphuonghuong@gmail.com

Hoàng Thị Điệp

Lưu trữ viên

3812.335

hoangdiepk54@gmail.com

Lê Thị Tâm

Lưu trữ viên

3874.742

letam19273@gmail.com

Chu Thị Ngát

Lưu trữ viên CĐ

3874.742

ngatltsnv@gmail.com

 

 

 

 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.