Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Tôn giáo


( Cập nhật lúc: 02/06/2015  )

I. Chức năng, nhiệm vụ

Giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng trình cấp có thẩm quyền các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tôn giáo.

2. Xây dựng trình Giám đốc Sở Nội vụ ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về lĩnh vực Tôn giáo.

3. Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn năm năm và hàng năm về lĩnh vực Tôn giáo sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo đối với cán bộ, công chức, viên chức và tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, nhân sỹ các tôn giáo trong phạm vi quản lý của tỉnh.

5. Giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền những vấn đề cụ thể về tôn giáo theo quy định của pháp luật. Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho Sở Nội vụ trình UBND tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh trong tôn giáo; là đầu mối liên hệ giữa chính quyền địa phương với các tổ chức tôn giáo.

6. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực Tôn giáo theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Tôn giáo cho công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Ban.

8. Thực hiện việc áp dụng chính sách đãi ngộ với những tổ chức, cá nhân tôn giáo.

9. Thực hiện việc nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Tôn giáo, tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách đối với tôn giáo.

10. Tham gia quản lý các khu di tích, danh lam, thắng cảnh có liên quan đến tôn giáo.

11. Hướng dẫn tổ chức làm công tác QLNN về Tôn giáo cấp huyện giải quyết những vấn đề cụ thể về tôn giáo theo quy định của pháp luật.

12. Quản lý về tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản, cán bộ, công chức thuộc Ban theo phân cấp của Giám đốc Sở Nội vụ và theo quy định của pháp luật.

13. Xem xét, thẩm định cấp đăng ký hoạt động tôn giáo trong phạm vi tỉnh.

14. Phối hợp với các ngành có liên quan thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh: Chấp thuận việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng (được tổ chức lần đầu; lần đầu được khôi phục sau nhiều năm gián đoạn; được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với truyền thống) diễn ra trên địa bàn tỉnh; công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh; chấp thuận việc thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở; tiếp nhận đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị trong tỉnh; cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong tỉnh; chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo; tiếp nhận đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử của chức sắc, nhà tu hành, tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc; chấp thuận thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luạt về tôn giáo đã bị xử lý; chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở; chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo trong phạm vi tỉnh; chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo; chấp thuận việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tôn giáo và tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở hoặc cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

II. Thông tin liên hệ

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Hà Thị Thủy

P.Trưởng Ban

3810.662

 thuyht.snv@backan.gov.vn

Phan Thị Ngân

P. Trưởng Ban

3872.584

nganpt.snv@backan.gov.vn

Lường Văn Quyến

Chuyên viên

3810.393

quyenlv.snv@backan.gov.vn

Dương Văn Nông

Chuyên viên

3872.584

nongdv.snv@backan.gov.vn

Hứa Thị Nga

Văn thư

3810.661

 ngaht.snv@backan.gov.vn

Triệu Hà Phương

Phục vụ

 

phuongth.snv@backan.gov.vn

 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In