Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Thi đua - Khen thưởng


( Cập nhật lúc: 02/06/2015  )

I. Chức năng nhiệm vụ

Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ:

1. Tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thống nhất quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; Cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh.

   2. Tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tổ chức các phong trào thi đua; sơ kết, tổng kết thi đua; phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tổ chức thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; thực hiện việc tổ chức và trao tặng các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật

3. Xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định; quản lý, cấp phát, thu hồi, cấp đổi hiện vật khen thưởng theo phân cấp và theo quy định của pháp luật

4. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

II. Thông tin liên hệ


          

Họ và tên

Chức vụ

 

Email

 

Điện thoại

Hoàng Minh

Trưởng Ban

 minhh.snv@backan.gov.vn

3.811.702

Lục Văn Việt

chuyên viên vietlv.snv@backan.gov.vn 3870.702

Lành Thị Minh

Chuyên viên

 minhlt.snv@backan.gov.vn

3870.702 

Lý Thị Huyền Trang

Chuyên viên

sonvh.snv@backan.gov.vn

 

3870.702

Hoàng Thị Huế

Chuyên viên 

hueht.snv@backan.gov.vn

 

3870.702

Lý Văn Toán

Lái xe

 toanlv.snv@backan.gov.vn

3878.197

Nguyễn Thị Hương

Nhân viên  

nthuong.snv@backan.gov.vn

3870.702

 

 

 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In