Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.


( Cập nhật lúc: 13/01/2021  )

Ngày 26/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, đối tượng áp dụng của Quy chế là Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp công lập; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới; các tổ chức Hội, Quỹ được giao biên chế; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức như trên. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức khác thực hiện theo quy chế này.

Về giá trị pháp lý, văn bản điện tử đã ký số, văn bản số hóa theo quy định của pháp luật được gửi, nhận qua Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc của tỉnh Bắc Kạn có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy và thay cho việc gửi, nhận văn bản giấy.

Về đầu mối của cơ quan, tổ chức tiếp nhận, phát hành văn bản điện tử: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tiếp nhận, phát hành văn bản điện tử thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Văn phòng hoặc Phòng Hành chính các cơ quan, tổ chức tiếp nhận, phát hành văn bản điện tử thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức; Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện tiếp nhận, phát hành văn bản điện tử thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của HĐND và UBND cấp huyện; Công chức Văn phòng Thống kê UBND cấp xã tiếp nhận, phát hành văn bản điện tử thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của HĐND và UBND cấp xã.

Nguyên tắc và yêu cầu gửi, nhận văn bản điện tử được thực hiện theo quy định tại Điều 5, 6 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Quy chế quy định rõ quy trình tiếp nhận, xử lý văn bản điện tử đến; phát hành, quản lý văn bản điện tử đi; tạo lập, nộp lưu và bảo quản hồ sơ điện tử; hủy tài liệu lưu trữ điện tử hết giá trị; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin, giải pháp kết nối, liên thông cũng như trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2021.

Doanh Phượng

Tin bài mới:


Một số giải pháp nhằm phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kan.(17/11/2020)

Giới thiệu một số tài liệu của Bộ Nội vụ, Bộ Thủy lợi, Ủy ban hành chính tỉnh Bắc Kạn về các công tác tổ chức, cán bộ, bầu cử Quốc hội, địa giới hành chính thời kỳ 1950-1965.(04/09/2020)

Tỉnh Bắc Kạn tập huấn, triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg(06/08/2020)

Sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ(06/08/2020)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”(06/08/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định về công tác văn thư(06/08/2020)

xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(15/07/2020)

Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn.(02/06/2020)

Giới thiệu tư liệu về việc thành lập một số cơ quan, ban, ngành tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 1950-1965 (15/04/2020)

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn-Nơi lưu giữ những giá trị lịch sử(27/02/2020)

Sign In