Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn.


( Cập nhật lúc: 02/06/2020  )

Ngày 29 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 954/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn. Theo đó UBND tỉnh đã quy địnhcụ thể về quản lý, tổ chức trong việc khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn. Quy chế này được áp đụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài (gọi chung là độc giả) có liên quan đến việc khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn.

Trong Quyết định đã nêu rõ các nguyên tắc, hình thức, thẩm quyền cũng như trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng tài liệu lưu trữ. Ngoài các hình thức khai thác, sử dụng theo phương thức truyền thống như sử dụng tài liệu tại phòng đọc và cấp bản sao chứng thực tài liệu tại Lưu trữ lịch sử, Trung tâm Lưu trữ lịch sử có thêm một hình thức khai thác, sử dụng tài liệu đó là khai, thác sử dụng tài liệu lưu trữ từ xa (quy định tại Điều 6 của Quy chế), cụ thể:

  1. Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ trực tuyến

Độc giả có nhu cầu sử dụng tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử truy cập vào trang thông tin điện tử sau: http://sonoivu.backan.gov.vn hoặc page: http://www.facebook.com/trungtamltls.

2. Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử qua Email, dịch vụ Bưu chính

Độc giả có nhu cầu sử dụng tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử gửi hồ sơ yêu cầu qua Email, dịch vụ Bưu chính đến Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

Đây là một hình thức khai thác, sử dụng rất hữu ích, tiện lợi, tạo điều kiện thuận lợi cho độc giả ở xa có thể khai thác, sử dụng tài liệu mà không cần trực tiếp đến Trung tâm, tiết kiệm được thời gian, chi phí và đáp ứng được yêu cầu sử dụng tài liệu rộng rãi của độc giả.

Hoàng Hiền
Sign In