Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn số 169/HD-VTLTNN ngày 10 tháng 3 năm 2010 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ (Cập nhật lúc: 16/08/2016  )

        Hướng dẫn số 169/HD-VTLTNN ngày 10 tháng 3 năm 2010 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ

            - Hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ 169  (tải về)

            -  Phụ lục 169 mẫu phiếu tin phông/ công trình/sưu tập lưu trữ (tải về)


Hà Oai
Sign In