Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giới thiệu một số tài liệu của Bộ Nội vụ, Bộ Thủy lợi, Ủy ban hành chính tỉnh Bắc Kạn về các công tác tổ chức, cán bộ, bầu cử Quốc hội, địa giới hành chính thời kỳ 1950-1965.


( Cập nhật lúc: 04/09/2020  )

          Ngành Tổ chức nhà nước (nay là ngành Nội vụ) là một trong những ngành có vai quan trọng trong hệ thống hành chính của Nhà nước Việt Nam. Trải qua chặng đường 75 năm hình thành và phát triển, dù có nhiều tên gọi khác nhau nhưng chức năng, nhiệm vụ cơ bản của ngành là giúp Chính phủ xây dựng chính quyền nhân dân, quản lý địa giới hành chính và đội ngũ cán bộ công chức. Đến nay ngành đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tích to lớn, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

          Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Tổ chức nhà nước (nay là ngành Nội vụ 28/8/1945-28/8/2020) Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn trân trọng giới thiệu một số tài liệu của Phủ Thủ tướng, Ủy ban hành chính tỉnh Bắc Kạn về các công tác: tổ chức, cán bộ, bầu cử Quốc hội, địa giới hành chính giai đoạn 1950-1965. Đây là một trong những mặt công tác rất quan trọng của ngành Nội vụ, đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp xây dựng bộ máy chính quyền các cấp đáp ứng được yêu cầu cách mạng qua các thời kỳ lịch sử.

  

(Bảng tổng hợp tình hình biên chế có đến 31/01/1964 của Ban Tổ chức Dân chính-Ủy ban Hành chính tỉnh Bắc Kạn)

 

(Quyết định số 298 QĐ/TL  tháng 5/1960 v/v thành lập 9 Trạm Thủy văn cơ bản của Vụ Tổ chức thuộc Bộ Thủy lợi)

 

(Quyết định số 343 TC/DC ngày 23/9/1964 của Ban Tổ chức Dân chính thuộc Ủy ban Hành chính tỉnh Bắc Kạn về công tác bầu cử)

 

(Danh sách những người ứng cử của Hội đồng Bầu cử về công tác bầu cử năm 1964)

 

 


(Quyết định số 150/NV ngày 12/5/1964 của Bộ Nội vụ v/v phê chuẩn việc sửa đổi tên các xã của tỉnh Bắc Kạn)


(Nghị quyết số 01:NQ-BK ngày 16/8/1963 của Ban chấp hành tỉnh Bắc Kạn về điều động cán bộ)

Được thành lập vào ngày 09/01/1997 với tên gọi đầu tiên là Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, trải qua các giai đoạn cách mạng khác nhau, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đã có những đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển của hệ thống hành chính từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở và đạt được nhiều thành tích to lớn. Phát huy những truyền thống tốt đẹp của ngành, trong giai đoạn hiện nay cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đã và đang ra sức thi đua, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từng bước khắc phục khó khăn, nỗ lực và phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong những năm sắp tới, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới./.      

Hoàng Hiền
Sign In