Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2017 theo Thông tư số 09/2013/TT-BNV


( Cập nhật lúc: 26/12/2017  )

Thực hiện Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ, ngày 18/12/2017 Sở Nội vụ có văn bản số 1298/SNV-CCVTLT đề nghị các cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2017.

Theo đó đối tượng phải báo cáo về Sở Nội vụ gồm các Sở, ban, ngành, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh, các cơ quan, tổ chức Trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại tỉnh, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Phòng Nội vụ huyện, thành phố. Công văn cũng đã nêu rõ yêu cầu về số liệu thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2017 được tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 (kỳ hạn 01 năm). Biểu mẫu báo cáo theo mẫu quy định tại Thông tư số 09/2013/TT-BNV. Thời hạn báo cáo: gửi về Chi cục Văn thư - Lưu trữ, trước ngày 16 tháng 01 năm 2018 để tổng hợp, báo cáo về Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước theo quy định.

(Đăng tải kèm Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ (TẢI VỀ))

Doanh Phượng
Sign In