Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngành Tổ chức nhà nước (nay là ngành Nội vụ) là một trong những ngành có vai quan trọng trong hệ thống hành chính của Nhà nước Việt Nam. Trải qua chặng đường 75 năm hình thành và phát triển, dù có nhiều tên gọi khác nhau nhưng chức năng, nhiệm vụ cơ bản của ngành là giúp Chính phủ xây dựng chính quyền nhân dân, quản lý địa giới hành chính và đội ngũ cán bộ công chức. Đến nay ngành đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tích to lớn, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Xem tiếp


Ngày 29 tháng 7 năm 2020, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị tập huấn Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư và Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” cho 108 công chức Văn phòng - Thống kê trực tiếp tham mưu, thực hiện công tác công tác văn thư, lưu trữ tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 14 tháng 7 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020. Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Xem tiếp


Ngày 03 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 458/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”. Quyết định này áp dụng đối với Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp; các cơ quan, tổ chức khác căn cứ vào mục tiêu, nội dung của Đề án và quy định pháp luật có liên quan tổ chức quản lý tài liệu lưu trữ điện tử hiệu quả.

Xem tiếp


Ngày 05 tháng 3 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư Nghị định này có VII chương, 38 điều và 06 phụ lục kèm theo, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2020. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức nhà nước và doanh nghiệp nhà nước. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp căn cứ quy định của Nghị định này và các quy định của Đảng, của pháp luật có liên quan để áp dụng cho phù hợp.

Xem tiếp


Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn năm 2020 và Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi tên loại và trích yếu dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020.

Xem tiếp


Ngày 29 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 954/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn. Theo đó UBND tỉnh đã quy định cụ thể về quản lý, tổ chức trong việc khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn. Quy chế này được áp đụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài (gọi chung là độc giả) có liên quan đến việc khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn. Trong Quyết định đã nêu rõ các

Xem tiếp


Ngày 11/4/1900 tại Sài Gòn, Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer đã ký Nghị định về việc thành lập tỉnh Bắc Kạn. Lịch sử 120 năm tỉnh Bắc Kạn được thể hiện từ một dòng bằng tiếng Pháp như sau: “Les portions détachées du 2e territoire, dans les memes conditions, forment une province distincte, dite "province de Bac-Kan” (Dịch: Những phần đất tách khỏi Đạo quan binh 2 cũng theo những điều kiện như trên mà tạo thành một tỉnh riêng gọi là “tỉnh Bắc Kạn”).

Xem tiếp


Tài liệu lưu trữ là di sản văn hóa của dân tộc và là tài sản đặc biệt của quốc gia, chứa đựng những thông tin phong phú, có độ tin cậy, chính xác cao, phản ánh một cách toàn diện, trung thực mọi mặt của đời sống xã hội, có ý nghĩa to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong Thông đạt số 01-C/VP ngày 03/01/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Tài liệu có giá trị đặc biệt trên phương diện kiến thiết quốc gia”, là nguồn tài nguyên của dân tộc. Tài liệu lưu trữ bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ lịch sử không những lớn về khối lượng mà còn hết sức phong phú về nội dung, phản ánh tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội qua nhiều thế kỷ. Chính vì vậy tài liệu lưu trữ tại các Trung tâm Lưu trữ lịch sử không chỉ là nguồn sử liệu quan trọng phục vụ cho việc nghiên cứu lịch sử mà còn có giá trị đặc biệt đối với hoạt động thực tiễn, phục vụ trực tiếp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng như phục vụ lợi ích của quần chúng nhân dân và là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử.

Xem tiếp


Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng tài liệu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân về tài liệu lưu trữ đang được bảo quản tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ (Lưu trữ lịch sử của tỉnh), ngày 20 tháng 11 năm 2017 Chi cục Văn thư - Lưu trữ có Thông báo về việc giới thiệu tài liệu lưu trữ và quy trình khai thác và sử dụng tài liệu tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bắc Kạn đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân, nội dung cơ bản bao gồm:

Xem tiếp

12
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.