Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Tập tài liệu của Bộ Y tế, Ty Y tế Bắc Kạn về khám và phát thuốc, hộ sinh và Hội hồng thập tự. Năm 1955 - 1965 qua tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Thực tiễn đã chứng minh rằng tài liệu lưu trữ là một trong những nguồn lực thông tin quan trọng đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của các quốc gia trên thế giới.Tài liệu được sử dụng như một công cụ để xây dựng và củng cố chế độ chính trị; là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội; góp phần giữ gìn và phát huy tinh hoa văn hóa của dân tộc. Trải qua các thời kỳ lịch sử, tài liệu lưu trữ hình thành ngày càng nhiều. Tuy nhiên, công tác lưu trữ của đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức như tình trạng kho lưu trữ chưa đáp ứng được nhu cầu bảo quản, tổ chức khoa học tài liệu; lượng tài liệu tồn đọng, tích đống tại các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử còn nhiều, nguy cơ mất mát và hư hỏng tài liệu rất cao.

Xem tiếp


Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nạm (20/11/1982-20/11/2022), Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn giới thiệu tới độc giả báo cáo của ty Giáo dục Bắc Kạn về báo cáo tổng kết tình hình vỡ lòng năm 1956, thuộc Phông lưu trữ Uỷ ban hành chính tỉnh Bắc Kạn đang bảo quản tại Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, ngày 05/10/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2022 tại huyện Chợ Đồn.

Xem tiếp


Ngày Thương binh Liệt sĩ có ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội sâu sắc. Ngày này thể hiện sự tiếp nối truyền thống “ hiếu nghĩa bác ái”, “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta; thể hiện sự biết ơn, trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và vì hạnh phúc của nhân dân.

Xem tiếp


Ngày 26/5/2022, chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Bắc Kạn ban hành quyết định số 891/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Lưu trữ lịch sử là đơn vị trực tiếp quản lý tài liệu có giá trị, có thời hạn bảo quản vĩnh viễn của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu. Do đó những tài liệu lưu trữ tại cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu và Lưu trữ lịch sử cần được bảo quản và bảo vệ an toàn. Liên quan đến việc bảo quản và bảo vệ an toàn tài liệu lưu trữ cần chú trọng đến công tác phòng cháy chữa cháy. Người làm lưu trữ thực hiện nghiệp vụ lưu trữ và toàn thể công chức, viên chức, người lao động cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc phòng cháy chữa cháy tại phòng làm việc và tại kho lưu trữ tài liệu.

Xem tiếp


Để công tác văn thư được thực hiện thống nhất trong cả nước, ngày 05/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, theo đó để bảo đảm công tác văn thư tại các cơ quan, tổ chức thực hiện đúng theo quy định hiện hành, Sở Nội vụ đã có văn bản đề nghị các cơ quan, tổ chức tiếp tục quan tâm, triển khai thực hiện tốt các quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, trong đó cần tập trung một số nội dung:

Xem tiếp


Lập hồ sơ là việc tập hợp, sắp xếp tài liệu hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành hồ sơ theo những nguyên tắc và phương pháp nhất định. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình các cơ quan, tổ chức đã sản sinh ra rất nhiều văn bản, giấy tờ. Đây là những minh chứng quan trọng được lưu giữ lại để tra cứu, sử dụng khi cần thiết góp phần quan trọng đảm bảo thông tin cho hoạt động quản lý đồng thời là nơi cung cấp những tài liệu, tư liệu, số liệu đáng tin cậy để phục vụ cho các mục đích khác nhau của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch công tác của mỗi cơ quan, tổ chức.

Xem tiếp


Đạo đức công vụ của người làm lưu trữ là hệ thống những nguyên tắc và chuẩn mực điều chỉnh và đánh giá hành vi, cách ứng xử của con người trong các mối quan hệ hình thành trong quá trình thực thi công tác lưu trữ tại cơ quan, tổ chức. Đạo đức công vụ sẽ giúp những người làm nghề lưu trữ nhận biết được việc làm đúng, sai, phải trái trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chính vì vậy việc nâng cao đạo đức công vụ đối với người làm nghề lưu trữ nói chung và viên chức thuộc Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn nói riêng là một việc làm hết sức quan trọng, không chỉ nâng cao chất lượng công tác lưu trữ mà từ đó góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Xem tiếp

123
Sign In