Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Tài liệu lưu trữ là di sản văn hóa của dân tộc và là tài sản đặc biệt của quốc gia, chứa đựng những thông tin phong phú, có độ tin cậy, chính xác cao, phản ánh một cách toàn diện, trung thực mọi mặt của đời sống xã hội, có ý nghĩa to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong Thông đạt số 01-C/VP ngày 03/01/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Tài liệu có giá trị đặc biệt trên phương diện kiến thiết quốc gia”, là nguồn tài nguyên của dân tộc. Tài liệu lưu trữ bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ lịch sử không những lớn về khối lượng mà còn hết sức phong phú về nội dung, phản ánh tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội qua nhiều thế kỷ. Chính vì vậy tài liệu lưu trữ tại các Trung tâm Lưu trữ lịch sử không chỉ là nguồn sử liệu quan trọng phục vụ cho việc nghiên cứu lịch sử mà còn có giá trị đặc biệt đối với hoạt động thực tiễn, phục vụ trực tiếp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng như phục vụ lợi ích của quần chúng nhân dân và là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử.

Xem tiếp


Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng tài liệu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân về tài liệu lưu trữ đang được bảo quản tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ (Lưu trữ lịch sử của tỉnh), ngày 20 tháng 11 năm 2017 Chi cục Văn thư - Lưu trữ có Thông báo về việc giới thiệu tài liệu lưu trữ và quy trình khai thác và sử dụng tài liệu tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bắc Kạn đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân, nội dung cơ bản bao gồm:

Xem tiếp


Thực hiện Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ, ngày 18/12/2017 Sở Nội vụ có văn bản số 1298/SNV-CCVTLT đề nghị các cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2017.

Xem tiếp

Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.