Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày Thương binh Liệt sĩ có ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội sâu sắc. Ngày này thể hiện sự tiếp nối truyền thống “ hiếu nghĩa bác ái”, “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta; thể hiện sự biết ơn, trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và vì hạnh phúc của nhân dân.

Xem tiếp


Ngày 26/5/2022, chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Bắc Kạn ban hành quyết định số 891/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Lưu trữ lịch sử là đơn vị trực tiếp quản lý tài liệu có giá trị, có thời hạn bảo quản vĩnh viễn của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu. Do đó những tài liệu lưu trữ tại cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu và Lưu trữ lịch sử cần được bảo quản và bảo vệ an toàn. Liên quan đến việc bảo quản và bảo vệ an toàn tài liệu lưu trữ cần chú trọng đến công tác phòng cháy chữa cháy. Người làm lưu trữ thực hiện nghiệp vụ lưu trữ và toàn thể công chức, viên chức, người lao động cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc phòng cháy chữa cháy tại phòng làm việc và tại kho lưu trữ tài liệu.

Xem tiếp


Để công tác văn thư được thực hiện thống nhất trong cả nước, ngày 05/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, theo đó để bảo đảm công tác văn thư tại các cơ quan, tổ chức thực hiện đúng theo quy định hiện hành, Sở Nội vụ đã có văn bản đề nghị các cơ quan, tổ chức tiếp tục quan tâm, triển khai thực hiện tốt các quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, trong đó cần tập trung một số nội dung:

Xem tiếp


Lập hồ sơ là việc tập hợp, sắp xếp tài liệu hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành hồ sơ theo những nguyên tắc và phương pháp nhất định. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình các cơ quan, tổ chức đã sản sinh ra rất nhiều văn bản, giấy tờ. Đây là những minh chứng quan trọng được lưu giữ lại để tra cứu, sử dụng khi cần thiết góp phần quan trọng đảm bảo thông tin cho hoạt động quản lý đồng thời là nơi cung cấp những tài liệu, tư liệu, số liệu đáng tin cậy để phục vụ cho các mục đích khác nhau của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch công tác của mỗi cơ quan, tổ chức.

Xem tiếp


Đạo đức công vụ của người làm lưu trữ là hệ thống những nguyên tắc và chuẩn mực điều chỉnh và đánh giá hành vi, cách ứng xử của con người trong các mối quan hệ hình thành trong quá trình thực thi công tác lưu trữ tại cơ quan, tổ chức. Đạo đức công vụ sẽ giúp những người làm nghề lưu trữ nhận biết được việc làm đúng, sai, phải trái trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chính vì vậy việc nâng cao đạo đức công vụ đối với người làm nghề lưu trữ nói chung và viên chức thuộc Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn nói riêng là một việc làm hết sức quan trọng, không chỉ nâng cao chất lượng công tác lưu trữ mà từ đó góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Xem tiếp


Để tài liệu lưu trữ phát huy được giá trị thì tài liệu cần được tổ chức khai thác và sử dụng hiệu quả. Do đó tài liệu của các phông lưu trữ cần được tổ chức khoa học. Việc tổ chức khoa học tài liệu là hết sức quan trọng, đảm bảo tài liệu được phân loại, xác định giá trị, hoàn thiện hệ thống công cụ tra cứu khoa học tài liệu. Khi việc tổ chức khoa học tài liệu được thực hiện tốt sẽ đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của con người.

Xem tiếp


Đất nước ta đang trong giai đoạn đẩy mạnh cải cách nền hành chính để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Việc tổ chức tốt công tác khai thác và sử dụng có hiệu quả các tài liệu lưu trữ là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của ngành lưu trữ, đồng thời cũng đòi hỏi phải có một sự chuyển biến mới, toàn diện hơn, đồng bộ hơn từ đơn vị lưu trữ lịch sử tỉnh đến độc giả.

Xem tiếp


Ngày 26/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, đối tượng áp dụng của Quy chế là Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp công lập; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới; các tổ chức Hội, Quỹ được giao biên chế; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức như trên. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức khác thực hiện theo quy chế này.

Xem tiếp


Trong Thông đạt số: 1-C/VP ngày 03 tháng 01 năm 1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Tài liệu có giá trị đặc biệt trên phương diện kiến thiết quốc gia”, tài liệu lưu trữ là nguồn tài nguyên của dân tộc, là nguồn thông tin có giá trị đặc biệt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Xem tiếp

123
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.