Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chính phủ ban hành Nghị định về công tác văn thư


( Cập nhật lúc: 06/08/2020  )

Ngày 05 tháng 3 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

Nghị định này có VII chương, 38 điều và 06 phụ lục kèm theo, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2020.

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức nhà nước và doanh nghiệp nhà nước. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp căn cứ quy định của Nghị định này và các quy định của Đảng, của pháp luật có liên quan để áp dụng cho phù hợp.

   Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

D.P
Sign In