Skip Ribbon Commands
Skip to main content

13 Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam

( Cập nhật lúc: 28/12/2015  )

 

Tên thủ tục:

Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam

Lĩnh vực:

Tôn giáo

Kết quả:

Văn bản chấp thuận

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức tôn giáo

Hồ sơ cần thiết:

 

+ Văn bản đề nghị sinh hoạt tôn giáo, trong đó nêu rõ họ và tên, quốc tịch, tôn giáo của người đại diện; lý do, thời gian, số lượng người tham gia, cơ sở tôn giáo dự kiến đăng ký sinh hoạt;

+ Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc cư trú hợp pháp tại Việt nam của người đại diện;

+ Văn bản đồng ý của tổ chức tôn giáo cơ sở hợp pháp nơi nhóm người nước ngoài dự kiến sinh hoạt tôn giáo.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

 

+ B­ước 1: Tổ chức tôn giáo gửi hồ sơ đến Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ, địa chỉ: số 152, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

+ Bước 2: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đảm bảo theo yêu cầu thì hướng dẫn người đại diện tổ chức tôn giáo bổ sung nội dung hồ sơ theo quy định, nếu hồ sơ đảm bảo yêu cầu thì trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chấp thuận; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Bước 3: Tổ chức Tôn giáo nhận kết quả từ UBND tỉnh qua đường bưu chính.

 

Lệ phí:

 

Thời gian:

25 làm việc ngày kể từ ngày nhận đ­ược hồ sơ hợp lệ

Căn cứ pháp lý:

 

+ Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

+ Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Địa điểm tiếp nhận:

Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ Bắc Kạn

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Tác giả:  quantrisonoivu
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In