Skip Ribbon Commands
Skip to main content

12 Chấp thuận đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi

( Cập nhật lúc: 28/12/2015  )

 

Tên thủ tục:

Chấp thuận đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi

Lĩnh vực:

Tôn giáo

Kết quả:

Văn bản chấp thuận

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức tôn giáo

Hồ sơ cần thiết:

+ Văn bản đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi, nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, người đại diện, lý do, nội dung sửa đổi hiến chương, điều lệ;

+ Dự thảo hiến chương, điều lệ sửa đổi.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

+ B­ước 1: Tổ chức tôn giáo gửi hồ sơ đến Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ (địa chỉ: số 152, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

+ Bước 2: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đảm bảo thì hướng dẫn người đại diện tổ chức tôn giáo bổ sung nội dung hồ sơ theo quy định, nếu hồ sơ đảm bảo yêu cầu thì trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chấp thuận đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Bước 3: Tổ chức Tôn giáo nhận kết quả từ UBND tỉnh qua đường bưu chính.

Lệ phí:

 

Thời gian:

07 làm việc ngày kể từ ngày nhận đ­ược hồ sơ hợp lệ

Căn cứ pháp lý:

+ Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

+ Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Địa điểm tiếp nhận:

Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ Bắc Kạn


 

 

 

 

 

Tác giả:  quantrisonoivu
Nguồn: 
Sign In