Skip Ribbon Commands
Skip to main content

11 Cấp đăng ký hoạt động của dòng tu, tu viện hoặc tổ chức tu hành tập thể khác

( Cập nhật lúc: 28/12/2015  )

 

Tên thủ tục:

Cấp đăng ký hoạt động của dòng tu, tu viện hoặc tổ chức tu hành tập thể khác

Lĩnh vực:

Tôn giáo

Kết quả:

Giấy chứng nhận

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức tôn giáo

Hồ sơ cần thiết:

+ Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác, trụ sở hoặc nơi làm việc, tên người đứng đầu dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác;

+ Danh sách tu sĩ;

+ Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động, trong đó nêu rõ tôn chỉ, mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý, cơ sở vật chất, hoạt động xã hội, hoạt động quốc tế (nếu có) của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác;

+ Danh sách các cơ sở tu hành trực thuộc dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở về thực trạng tổ chức và hoạt động.

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

+ B­ước 1: Tổ chức tôn giáo gửi hồ sơ đến Uỷ ban nhân tỉnh qua Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ (địa chỉ: số 152, đường Trường Chinh thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn);

+ Bước 2: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đảm bảo thì hướng dẫn người đại diện tổ chức tôn giáo bổ sung nội dung theo quy định, nếu hồ sơ đảm bảo yêu cầu thì trình UBND tỉnh ban hành Giấy chứng nhận đăng ký dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể. Trường hợp không chấp thuận thì phải nêu rõ lý do và trả lời bằng văn bản;

+ Bước 3: Tổ chức Tôn giáo nhận kết quả từ UBND tỉnh qua đường bưu chính.

Lệ phí:

 

Thời gian:

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đ­ược hồ sơ hợp lệ

Căn cứ pháp lý:

+ Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Tín ngưỡng, tôn giáo;

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;

+ Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Địa điểm tiếp nhận:

Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ Bắc Kạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả:  quantrisonoivu
Nguồn: 
Sign In