Skip Ribbon Commands
Skip to main content

07 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

( Cập nhật lúc: 28/12/2015  )

 

Tên thủ tục:

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở (có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, thị xã thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh)

Lĩnh vực:

Tôn giáo

Kết quả:

Văn bản chấp thuận

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức tôn giáo

Hồ sơ cần thiết:

+ Văn bản đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký, trong đó nêu rõ tên hoạt động tôn giáo, người tổ chức, dự kiến số lượng người tham dự, nội dung hoạt động, thời gian, địa điểm diễn ra hoạt động, các điều kiện bảo đảm.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

+ B­ước 1: Tổ chức tôn giáo gửi hồ sơ đến UBND tỉnh Bắc Kạn qua Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ (địa chỉ: Số nhà 152, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

+ Bước 2: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu thì hướng dẫn người đại diện tổ chức tôn giáo bổ sung nội dung theo quy định, nếu hồ sơ đã đảm bảo yêu cầu thì trình UBND tỉnh ban hành văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Bước 3: Tổ chức Tôn giáo nhận kết quả từ UBND tỉnh qua đường bưu chính

Lệ phí:

 

Thời gian:

15 ngày kể từ ngày nhận đư­ợc hồ sơ hợp lệ

Căn cứ pháp lý:

+ Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Tín ngưỡng, tôn giáo;

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;

+ Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Địa điểm tiếp nhận:

Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ Bắc Kạn

 

 

 

 

 

 

Tác giả:  quantrisonoivu
Nguồn: 
Sign In