Skip Ribbon Commands
Skip to main content

06 Chấp thuận đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý

( Cập nhật lúc: 28/12/2015  )

 

Tên thủ tục:

Chấp thuận đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý

Lĩnh vực:

Tôn giáo

Kết quả:

Văn bản chấp thuận

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức tôn giáo

Hồ sơ cần thiết:

+ Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ họ tên, phẩm trật, chức vụ tôn giáo của người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển, nơi thuyên chuyển đi, nơi thuyên chuyển đến;

+ Văn bản của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển;

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hợp pháp của người được thuyên chuyển.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

+ Bước 1: Tổ chức tôn giáo gửi hồ sơ đến UBND tỉnh Bắc Kạn qua Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ (địa chỉ: Số nhà 152, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn);

+ Bước 2: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu thì hướng dẫn người đại diện tổ chức tôn giáo bổ sung nội dung theo quy định, nếu hồ sơ đã đảm bảo yêu cầu thì trình UBND tỉnh ban hành văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Bước 3: Tổ chức Tôn giáo nhận kết quả từ UBND tỉnh qua đường bưu chính.

Lệ phí:

 

Thời gian:

20 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ

Căn cứ pháp lý:

+ Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Tín ngưỡng, tôn giáo;

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;

+ Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Địa điểm tiếp nhận:

Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ Bắc Kạn

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả:  quantrisonoivu
Nguồn: 
Sign In