Skip Ribbon Commands
Skip to main content

04 Cấp đăng ký hoạt động hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã

( Cập nhật lúc: 28/12/2015  )

 

Tên thủ tục:

Cấp đăng ký hoạt động hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã

Lĩnh vực:

Tôn giáo

Kết quả:

Giấy chứng nhận

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức tôn giáo

Hồ sơ cần thiết:

+ Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo đăng ký, tên hội đoàn, cá nhân chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn;

+ Danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn;

+ Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn, trong đó nêu rõ mục đích hoạt động, cơ cấu tổ chức và quản lý.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình:

+ B­ước 1: Tổ chức tôn giáo gửi hồ sơ đến Uỷ ban nhân tỉnh qua Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ (địa chỉ: số 152, đường Trường Chinh thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn);

+ Bước 2: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ chưa đảm bảo thì hướng dẫn người đại diện tổ chức tôn giáo bổ sung nội dung theo quy định, nếu hồ sơ đảm bảo yêu cầu thì trình UBND tỉnh ban hành Giấy chứng nhận cho hội đoàn tôn giáo hoạt động. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

+ Bước 3: Tổ chức Tôn giáo nhận kết quả từ UBND tỉnh qua đường bưu chính.

Lệ phí:

 

Thời gian:

20 làm việc kể từ ngày nhận đ­ược hồ sơ hợp lệ

Căn cứ pháp lý:

+ Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Tín ngưỡng, tôn giáo;

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;

+ Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Địa điểm tiếp nhận:

Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ Bắc Kạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả:  quantrisonoivu
Nguồn: 
Sign In