Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 23/02/2022 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ký ban hành Hướng dẫn số 118/HD-UBND các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tinh Bắc Kạn

Xem tiếp


Phát huy truyền thống thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhận thức tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước với công cuộc đổi mới quê hương, đất nước, trong những năm qua, tỉnh Bắc Kạn luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng. Để đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng của từng giai đoạn qua đó biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, tỉnh đã tổ chức thành công 4 kỳ Đại hội thi đua yêu nước (tính từ khi tái lập tỉnh đến nay)

Xem tiếp


Sáng 21/7, tại tỉnh Hòa Bình, UBND tỉnh Tuyên Quang (đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2017) phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình (đơn vị Cụm phó Cụm thi đua năm 2017) tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc.

Xem tiếp

Sign In