Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2022


( Cập nhật lúc: 09/03/2022  )

Căn cứ Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2022, Sở Nội vụ Bắc Kạn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị.

Nội dung chi tiết xem tại đây

Nông Dĩnh
Sign In