Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ Bắc Kạn hướng dẫn quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, HĐ68 năm 2021


( Cập nhật lúc: 13/01/2021  )

Để bảo đảm cho công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức và HĐ 68 năm 2021 theo quy định hiện hành, ngày 04/01/2021, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 03/SNV-TCBC&CCVC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, HĐ68 năm 2021. Trong đó tập trung vào các nội dung cơ bản:

- Về việc giao biên chế công chức, viên chức và chỉ tiêu HĐ68: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh, vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, khối lượng công việc thực tế và quy định hiện hành để ban hành quyết định giao biên chế công chức, viên chức và chỉ tiêu HĐ68 cho từng đơn vị, tổ chức thuộc, trực thuộc bảo đảm phù hợp.

- Về việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức và HĐ 68 cần lưu ý các nội dung: Rà soát, bố trí biên chế công chức, viên chức bảo đảm phù hợp với vị trí việc làm, khối lượng công việc thực tế và các quy định hiện hành; đối với những vị trí việc làm có thể kiêm nhiệm thì thực hiện bố trí 01 biên chế kiêm nhiệm nhiều vị trí việc làm để bảo đảm sử dụng có hiệu quả biên chế được giao. Một số đơn vị được phê duyệt bổ sung biên chế viên chức (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố…) cần bố trí, sử dụng viên chức theo đúng mục đích, phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Rà soát, chấm dứt việc biệt phái công chức xã và viên chức thực hiện nhiệm vụ của vị trí việc làm công chức từ cấp huyện trở lên; trường hợp đơn vị có nhu cầu sử dụng người có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn đáp ứng ngay vị trí làm của công chức từ cấp huyện trở lên thì phải thực hiện quy trình tiếp nhận vào làm công chức theo quy định.

- Về việc ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập: Trước mắt, các đơn vị sự nghiệp công lập ngoài lĩnh vực sự nghiệp giáo dục, y tế không thực hiện ký mới HĐLĐ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ và tiếp tục thực hiện theo nội dung chỉ đạo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh: Đến năm 2021, cơ bản chấm dứt số HĐLĐ không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị đã bảo đảm tự chủ tài chính). Đến năm 2025, chấm dứt số HĐLĐ không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị bảo đảm tự chủ tài chính).

- Về tinh giản biên chế công chức, viên chức và HĐ68: Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện việc tinh giản biên chế công chức, viên chức, HĐ68 theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Để thực tinh giản biên chế theo đúng quy định, các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định hiện hành bảo đảm công bằng, bám sát tiêu chí để đánh giá hiệu quả thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm cơ sở xác định đối tượng phải tinh giản theo quy định hiện hành.

Việc kịp thời ban hành hướng dẫn các nội dung trọng tâm trong quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức và HĐ 68 ngay từ đầu năm nhằm góp phần cho công tác quản lý, sử dụng biên chế trên địa bàn tỉnh được thống nhất, bảo đảm theo các quy định hiện hành./.

Nguyễn Thảo
Sign In