Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ Bắc Kạn hướng dẫn thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức năm 2020.


( Cập nhật lúc: 21/09/2020  )

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ, Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV và các văn bản của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính, ngày 16/9/2020 Sở Nội vụ ban hành Hướng dẫn số 1501/SNV-TCBC&CCVC hướng dẫn các cơ quan đơn vị về việc thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức năm 2020.

Tại Công văn này, Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ đối với cán bộ, công chức, viên chức đăng ký dự thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính; từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự; từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2020.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn tại Công văn này, xem xét cử công chức, viên chức dự thi nâng ngạch, thăng hạng từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính; từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự; từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương kèm theo báo cáo cơ cấu ngạch công chức, báo cáo cơ cấu chức danh nghề nghiệp hiện có và nhu cầu nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2020. Hồ sơ gửi về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 01/10/2020.

Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ tham mưu xây dựng đề án, kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính theo thẩm quyền phân cấp. Thời gian dự kiến: Tháng 12 năm 2020.

(Có Công văn số 1501/SNV-TCBC&CCVC ngày 16/9/2020 của Sở Nội vụ và các biểu mẫu tại file đính kèm)

- Công văn số 1501/SNV-TCBC&CCVC (Tải về)

- Mau nang ngach cong chuc (Tải về)

- Mau nhan xet danh gia, don xin du thi va so yeu li lich (Tải về)

- Mau thang hang vien chuc (Tải về)Nguyễn Thảo
Sign In