Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả công tác đào tạo bồi dưỡng năm 2017


( Cập nhật lúc: 12/01/2018  )

Thực hiện Công văn số 30/BNV-ĐT ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; để có cơ sở tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo, tổng hợp kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2017, cụ thể theo các nội dung như sau:

1. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; tình hình thực hiện kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; dự kiến Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

2. Thống kê kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018 theo các biểu mẫu được đính kèm (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10). Ngoài việc báo cáo theo các biểu trên, các đơn vị được giao tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2017 tổng hợp kết quả mở lớp theo biểu mẫu số 11.

3. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

4. Đề xuất dự kiến kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 của các cơ quan, đơn vị kèm các biểu mẫu (bản giấy) gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/01/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định (Công văn này và các biểu mẫu được đăng tại Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị trao đổi với Phòng Tổ chức biên chế và Công chức, viên chức, Sở Nội vụ. Điện thoại: 0209.3871679 để phối hợp giải quyết./.

Biểu mẫu (tải về)

Hà Thanh
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.