Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin


( Cập nhật lúc: 06/11/2020  )

Ngày 28/10/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 29/2020/TT-BTTTT ngày 28/10/2020 hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/12/2020.

Về nguyên tắc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp: Việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT và Thông tư số 02/2018/TT-BNV phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận của viên chức. Khi bổ nhiệm từ chức danh nghề nghiệp viên chức hiện giữ sang chức danh nghề nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Về việc áp dụng bảng lương đối với chức danh nghề nghiệp: Các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3), cụ thể:

- Chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin hạng I (mã số V11.05.09), quản trị viên hệ thống hạng I (mã số V11.06.12), kiểm định viên công nghệ thông tin hạng I (mã số V11.07.16), phát triển phần mềm hạng I (mã số V11.08.19) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;

- Chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin hạng II (mã số V11.05.10), quản trị viên hệ thống hạng II (mã số V11.06.13), kiểm định viên công nghệ thông tin hạng II (mã số V11.07.17), phát triển phần mềm hạng II (mã số V11.08.20) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

- Chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11), quản trị viên hệ thống hạng III (mã số V11.06.14), kiểm định viên công nghệ thông tin hạng III (mã số V11.07.18), phát triển phần mềm hạng III (mã số V11.08.21) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

- Chức danh nghề nghiệp quản trị viên hệ thống hạng IV (mã số V11.06.14), phát triển phần mềm hạng IV (mã số V11.08.22) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Về cách xếp lương: Xếp lương khi hết thời gian tập sự và được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp. Sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được cấp có thẩm quyền  quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin thì thực hiện xếp bậc lương theo chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm như sau:

- Trường hợp khi được tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 3, hệ số lương 3,00 của chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11), quản trị viên hệ thống hạng III (mã số V11.06.14), kiểm định viên công nghệ thông tin hạng III (mã số V11.07.18), phát triển phần mềm hạng III (mã số V11.08.21);

- Trường hợp khi được tuyển dụng có trình độ đào tạo thạc sĩ phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 2, hệ số lương 2,67 của chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11), quản trị viên hệ thống hạng III (mã số V11.06.14), kiểm định viên công nghệ thông tin hạng III (mã số V11.07.18), phát triển phần mềm hạng III (mã số V11.08.21)...

Tại tỉnh Bắc Kạn, để tổ chức triển khai thực hiện, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1863/SNV-TCBC&CCVC ngày 19/11/2020 hướng dẫn, triển khai cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm triển khai, phổ biến Thông tư đến viên chức thuộc quyền quản lý. Đồng thời rà soát vị trí việc làm để thực hiện quy trình bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin theo đúng quy định. Việc thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin góp phần bảo đảm quyền lợi cho viên chức và là cơ sở để bố trí, quản lý, tuyển dụng, sử dụng viên chức công nghệ thông tin thống nhất, có hiệu quả./.

Nguyễn Thảo

Tin bài mới:


Kết quả tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 (03/11/2020)

Sở Nội vụ Bắc Kạn hướng dẫn thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức năm 2020. (21/09/2020)

Quyết định số 1492.QĐ-UBND về phê duyệt quy trình nội bộ lĩnh vực CCVC 2020(31/08/2020)

Quyết định số 353 Công bố TTHC lĩnh vực CCVC(31/08/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức(05/06/2020)

Quyết định công bố danh mục TTHC lĩnh vực công chức, viên chức(09/03/2020)

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019 tỉnh Bắc Kạn thông báo mức thu phí, thời gian và địa điểm thu phí dự tuyển(02/03/2020)

Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2018 tỉnh Bắc Kạn (28/10/2019)

Bắc Kạn tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính (chỉ tiêu năm 2018) (17/06/2019)

Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh(13/03/2019)

Sign In