Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chính phủ ban hành Nghị định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức


( Cập nhật lúc: 05/06/2020  )

Ngày 01/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức (Có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2020). Nghị định này quy định về nguyên tắc, căn cứ, trình tự, trách nhiệm, thẩm quyền quyết định và điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức. Đối tượng áp dụng gồm bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo quy định, căn cứ xác định vị trí việc làm dựa trên chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức; mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Đối với xác định biên chế công chức được căn cứ theo vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao.Ngoài ra, đối với cơ quan, tổ chức ở địa phương, ngoài các căn cứ quy định trên còn phải căn cứ vào quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, cơ cấu ngạch công chức của mỗi cơ quan, tổ chức là tỷ lệ phần trăm công chức giữ các ngạch phù hợp với vị trí việc làm và mức độ phức tạp của công việc theo vị trí việc làm.

Tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, thời hạn thẩm định đề án vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức được quy định cụ thể. Theo đó, trong thời hạn 40 ngày làm việc (đối với hồ sơ đề nghị phê duyệt lần đầu); 25 ngày làm việc (đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh) kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm thẩm định Đề án vị trí việc làm quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định này phải hoàn thành việc thẩm định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trường hợp cấp có thẩm quyền yêu cầu điều chỉnh hoặc không đồng ý thì cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm thẩm định phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chậm nhất đến hết ngày 31/10/2020, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực phải ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm đối với công chức nghiệp vụ chuyên ngành được giao quản lý từ trung ương đến địa phương, định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý; Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn cụ thể việc xác định cơ cấu ngạch công chức.

Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2020, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thiện và ban hành quyết định vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý để thay thế các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm của bộ, ngành, địa phương.

Người đứng đầu bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức thực hiện không đúng quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức tại Nghị định này bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật và đưa vào xem xét phân loại, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm; đồng thời phải bồi hoàn số kinh phí đã sử dụng vượt quá số biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc sử dụng không đúng quy định về quản lý và sử dụng biên chế công chức.

Nghị định là cơ sở quan trọng trong việc xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch, số lượng biên chế công chức tại các cơ quan, đơn vị./.

Toàn văn Nghị định số 62/2020/NĐ-CP tại file đính kèm.

Nguyễn Thảo

Tin bài mới:


Quyết định công bố danh mục TTHC lĩnh vực công chức, viên chức(09/03/2020)

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019 tỉnh Bắc Kạn thông báo mức thu phí, thời gian và địa điểm thu phí dự tuyển(02/03/2020)

Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2018 tỉnh Bắc Kạn (28/10/2019)

Bắc Kạn tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính (chỉ tiêu năm 2018) (17/06/2019)

Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh(13/03/2019)

Thông báo điểm thi phúc khảo kỳ thi tuyển công chức năm 2017 (12/11/2018)

Thông báo Kết quả điểm thi tuyển công chức năm 2017(03/10/2018)

Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2017 thông báo điểm thi trắc nghiệm trên máy tính môn tin học và môn nghiệp vụ chuyên ngành(25/07/2018)

Khai mạc kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2017 (21/07/2018)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2017(01/06/2018)

Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.