Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo theo yêu cầu của Thanh tra Bộ Nội vụ


( Cập nhật lúc: 30/08/2017  )

Thực hiện Công văn số 534/TTBNV-PĐP ngày 21/8/2017 của Thanh tra Bộ Nội vụ về việc chuẩn bị tiến hành thanh tra theo kế hoạch tại UBND tỉnh Bắc Kạn; Công văn số 4153/UBND-NC ngày 25/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Bộ Nội vụ tại văn bản số 534/TTBNV-PĐP ngày 21/8/2017, trong đó giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo theo đề cương yêu cầu của Thanh tra Bộ Nội vụ.

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo trong toàn tỉnh về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức tại các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Báo cáo bằng văn bản việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên; nâng bậc lương trước thời hạn khi lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2017 theo đề cương, các biểu mẫu  được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ (http//sonoivu.backan.gov.vn). Báo cáo của các cơ quan, đơn vị về Sở Nội vụ trong ngày 05/9/2017 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ.

Báo cáo của các cơ quan, đơn vị cần đánh giá về những ưu điểm, tồn tại, thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức theo các nội dung nêu trên; đề xuất, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật có liên quan.

Lưu ý: Để đảm bảo thống nhất đề nghị các cơ quan, đơn vị lập các biểu mẫu theo Microsoft Excel, phông chữ Times New Roman và gửi file bản mềm về địa chỉ Email: halt.snv@backan.gov.vn

2. Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ sẽ Thanh tra trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị (lịch làm việc có văn bản gửi sau). Do vậy, đề nghị các cơ quan, đơn vị tổng hợp đầy đủ, chính xác số liệu theo các biểu mẫu gửi kèm; tài liệu phục vụ Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ phải sắp xếp theo hồ sơ giải quyết công việc bảo đảm đúng trình tự, thời gian và nội dung theo đề cương.

Với nội dung trên, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan khẩn trương thực hiện và báo cáo đúng thời hạn. Nếu quá thời hạn nêu trên, không đảm bảo quá trình xây dựng báo cáo chung của tỉnh, cơ quan, đơn vị sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ Ủy ban nhân dân tỉnh và Thanh tra Bộ Nội vụ.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./.

tệp đính kèm (tải về)

- công văn 842/SNV-CCVC

- gui de cuong bao cao theo yeu cau thanh tra Bo Noi vu

- de cuong bao cao

- bieu mau kem theo de cuong bao cao thanh traadminsnv
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.