Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lễ kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc


( Cập nhật lúc: 06/06/2018  )

Sáng 3/6/2018, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, điển hình tiên tiến qua các thời kỳ.

Tham dự buổi lễ, có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương cùng 700 đại biểu là các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Chiến sỹ Thi đua toàn quốc, các đại biểu điển hình tiên tiến qua các thời kỳ đã tham dự.

Trong diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương khẳng định, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước đoàn kết ý chí, tự lực, tự cường vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc. 70 năm qua, trải qua các giai đoạn cách mạng với những tên gọi, nội dung và hình thức biểu hiện khác nhau, phong trào thi đua yêu nước vẫn phát triển trong dòng chảy liên tục, phù hợp với nhiệm vụ cách mạng của từng thời kỳ. Những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam đều ghi rõ dấu ấn việc tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ta, càng khẳng định thi đua là động lực tinh thần, qua đó tạo ra sức mạnh vật chất vô cùng to lớn, góp phần huy động sức người, sức của đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và nhận thức được thi đua phải gắn chặt với công tác khen thưởng, nhằm ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua.

Ngày 4/3/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định về việc lấy ngày 11/6 hàng năm là Ngày thi đua yêu nước.Đây là dịp để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với việc triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân đối với công tác tổ chức, vận động và hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã được gặp gỡ, giao lưu với nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, những con người đã vượt lên khó khăn, gian khổ để khẳng định sức sáng tạo, tinh thần lao động miệt mãi; những con người đã thầm lặng hy sinh, cống hiến vì cộng đồng, vì sự đi lên của đất nước. 70 điển hình tiêu biểu trong nghiên cứu, công tác, học tập, lao động, sản xuất đã được biểu dương, tôn vinh và được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng. Cũng tại buổi lễ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng 10 bộ, ngành và 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu phong trào thi đua các cụm, khối thi đua năm 2017.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Cờ thi đua của Chính cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua các cụm, khối thi đua năm 2017.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng, trân trọng, biểu dương các anh hùng, chiến sĩ thi đua, các điển hình tiên tiến trong toàn quốc; hoan nghênh, cảm ơn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các bộ, ban, ngành, địa phương và nhân dân cả nước đã tích cực, chủ động, sáng tạo, có nhiều đóng góp thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, tạo nên những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.Tổng Bí thư khẳng định, công tác thi đua khen thưởng có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện những điển hình tiên tiến tiêu biểu, nhiều mô hình giải pháp được nhân rộng, lan tỏa trong cả nước đến mọi tầng lớp nhân dân. Những việc làm cao đẹp của những anh hùng, chiến sĩ thi đua, những điển hình tiên tiến đã nhắc nhở mọi người, nhất là cán bộ, công chức, viên chức phải đề cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc, nâng cao hiệu quả công tác, hết lòng, hết sức phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham những, lãng phí, quan liêu, xa rời dân, vi phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, bên cạnh những kết quả to lớn đã đạt được, phong trào thi đua và công tác khen thưởng vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm. Phong trào thi đua phát triển sâu rộng nhưng chưa toàn diện, nhiều nơi còn mang tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị; việc suy tôn, phong tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng còn có biểu hiện nể nang, có hiện tượng chạy theo thành tích; khen thưởng đối với những người trực tiếp lao động sản xuất còn ít; việc nhân rộng các điển hình tiên tiến còn hiệu quả chưa cao…

Để các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí Tổng Bí thư đề nghị, trong thời gian tới, đồng bào, chiến sĩ cả nước tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đưa công tác thi đua gắn với công việc hàng ngày của mỗi người như Bác Hồ đã dạy. Tiếp tục tuyên truyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá. Tiếp tục nhân rộng các phong trào thi đua cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, nhân ái, nhân văn, phát triển toàn diện. Ngoài ra, cần xây dựng kế hoạch, các biện pháp cụ thể để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác thi đua - khen thưởng; tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy và cán bộ theo hướng gọn nhẹ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả thống nhất từ trung ương đến địa phương; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực thực tiễn, tinh thông nghiệp vụ, biết vận động quần chúng và tổ chức phong trào thi đua.

 

Bà Nguyễn Thị Thầm, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Cao Thượng, huyện Ba Bể (người măc áo dài xanh đứng thứ tư từ bên trái sang)

vinh dự được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa tại Lễ Kỷ niệm

Tham dự Lễ kỷ niệm tỉnh Bắc Kạn vinh dự có 6 đại biểu đó là ông Nguyễn Văn Tấn, xã Hà Vị, huyện Bạch Thông, đại biểu Anh hùng Lực lượng vũ trang, bộ đội thời kỳ chống Mỹ được phong tặng danh hiệu ngày 31/12/1973; ông Ma Văn Tình, Trưởng thôn Thôn Nà Lại, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm tích điển hình trong phong trào thi đua Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới; ông Triệu Kim Trìu, thôn Pác Nghè, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, điển hình trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững; bà Nguyễn Thị Thầm, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Cao Thượng, huyện Ba Bể, điển hình tiêu biểu trong phong trào “ Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”; ông Nguyễn Văn Ngọc; Chủ cơ sở kinh doanh Cơ khí Anh Ngọc, thôn Nà Lạn, xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn điển hình trong phong trào: “Thanh niên lập nghiệp”; bà Hà Thị Hạnh, Bí thư Chi bộ , thôn Nà Bó, xã Liêm Thủy, huyện Na Rì,điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Hoàng Huế
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.