Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn”


( Cập nhật lúc: 05/06/2019  )

Thực hiện Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định về việc tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn”, ngày 22 tháng 5 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 282/HD-UBND về việc xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn”

Thông tin trong tệp đính kèm tải về./.

Hoàng Huế
Sign In