Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hiệu quả công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn


( Cập nhật lúc: 27/08/2020  )

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc phát hiện người tốt, việc tốt và biểu dương, khen thưởng kịp thời để động viên, khuyến khích người khác cũng làm như vậy. Theo Bác "Người tốt ở đâu cũng có, ở bất cứ lứa tuổi, công việc nào cũng có. Việc làm của họ dù nhỏ nhưng như những giọt nước trong lành thấm dần vào lòng đất, tạo thành suối, thành sông đổ về biển lớn. Càng có nhiều người tốt, việc làm tốt thì cái xấu, cái ác càng bị lấn át, càng ít đi; cái tốt đẹp, tươi sáng càng nhiều lên. Tôn vinh những việc làm tiêu biểu, con người tiêu biểu là cách làm hiệu quả để xây dựng cuộc sống mới, ấm no, hạnh phúc".

Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn luôn đặt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến là nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh. Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương về vị trí, vai trò, ý nghĩa, hiệu quả thiết thực của việc xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 31/10/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch 368/KH-UBND xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020. Để công tác phát hiện, nêu gương và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua đạt hiệu quả cao hơn, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) đã ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến với Hội Nông dân tỉnh, Liên minh các Hợp tác xã tỉnh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn. Qua triển khai thực hiện các phong trào thi đua cho thấy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đều xây dựng kế hoạch cụ thể việc bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị đều lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc thông qua sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và các cuộc vận động, trong các dịp lễ báo công dâng Bác để biểu dương tôn vinh, khen thưởng nhân rộng, các mô hình, điển hình tiên tiến. Năm 2015, tỉnh tổ chức thành công “Hội thi kể chuyện về những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" qua Hội thi đã phát hiện và nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến, các gương người tốt việc tốt, giàu nghị lực làm xúc động lòng người, khơi dậy tính hướng thiện của mỗi cá nhân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong học tập và làm theo Bác. Ngày càng xuất hiện nhiều những mô hình, những tấm gương sản xuất, kinh doanh giỏi. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhiều hộ gia đình đã hiến đất để làm đường, bỏ công sức, tiền của để bê tông hóa đường giao thông nông thôn, làm kênh mương nội đồng; nhiều tổ chức, cơ quan đã tích cực tham gia phong trào với những việc làm thiết thực,… Các trường học và Đoàn Thanh niên các cấp đã có những cách làm sáng tạo giúp cho học sinh, sinh viên và đoàn viên, thanh niên có ý thức trong học tập, tu dưỡng đạo đức để trở thành những công dân có ích cho xã hội.

 

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các gương điển hình tiên tiến

tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 

Bên cạnh việc lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để biểu dương tôn vinh, khen thưởng thông qua sơ kết, tổng kết phong trào thi đua và các cuộc vận động, các mô hình, điển hình tiên tiến còn được tuyên truyền trên các phương tiên thông tin đại chúng. Nổi bật như chuyên mục "Gương sáng quanh ta" của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bắc Kạn; chuyên trang "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" của Báo Bắc Kạn,...với nhiệm vụ phát hiện và nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnhđã đưa hàng trăm câu chuyện, hình ảnh về những cá nhân, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước tại các đơn vị, địa phương đến với bạn đọc và khán giả truyền hình. Đây được coi là một trong những kênh quan trọng nhằm cổ vũ người người làm việc tốt, ngành ngành làm việc tốt thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ và tạo được sức lan tỏa trong toàn xã hội.

Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương với các cơ quan thông tin truyền thông nhằm tuyên truyền giới thiệu các mô hình, gương điển hình tiên tiến tiếp tục được đẩy mạnh đi vào chiều sâu và có những chuyển biến rõ nét như Hội Cựu Chiến binh phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục “Xứng danh anh Bộ đội cụ Hồ” để tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt và các mô hình làm ăn kinh tế giỏi của Hội trên sóng Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; các đơn vị Hội Nông dân tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn...đều tuyên truyền kịp thời các gương điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện phong trào thi đua và hoạt động của các cấp hội, đoàn trên Cổng Thông tin điện tử của đơn vị như "Gương người Phụ nữ tiêu biểu", “Gương sáng cán bộ hội viên Hội Nông dân”, chuyên mục "Mô hình điển hình".. qua đó nhiều đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ, hội nông dân các cấp đã phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm của lực lượng lao động tại địa phương, góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2014-2016 nhận bằng khen của UBND tỉnh

Tuy nhiên, công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến tại một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh chưa được quan tâm đúng mức. Các điển hình tiên tiến chưa có điều kiện để gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương; công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể với chính quyền trong thực hiện các phong trào thi đua chưa được thường xuyên, chặt chẽ; việc sơ, tổng kết một số chuyên đề thi đua còn bị động, lúng túng. Nhiều đơn vị cơ sở chưa quan tâm đến công tác phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến; nhiều gương điển hình là công nhân, người lao động trong các xí nghiệp, công ty, doanh nghiệp chưa được phát hiện và biểu dương.Mặt khác cũng có gương điển hình là nông dân đã được cộng đồng biểu dương khen ngợi, được báo chí biết đến tôn vinh nhưng chưa được các cấp khen thưởng kịp thời.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến là nhân tố quan trọng làm nòng cốt cho phong trào thi đua yêu nước. Vì vậy cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực; chủ động phát hiện, xây dựng, lựa chọn những điển hình tiêu biểu để tuyên dương, động viên, khen thưởng kịp thời; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận tiếp tục chỉ đạo các tổ chức trực thuộc phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào thi đua, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến thuộc tổ chức mình; Các cơ quan thông tin truyền thông tiếp tục mở chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền, giới thiệu, nhân rộng gương người tốt việc tốt; phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả của các mô hình, gương điển hình tiên tiến.…Hy vọng rằng trong thời gian tới, sẽ xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, học tập, công tác, chiến đấu ở khắp các địa phương, đơn vị làm rạng rỡ và tô thắm thêm truyền thống thi đua yêu nước góp phần xây dựng quê hương Bắc Kạn phát triển nhanh hơn, bền vững hơn./.

Hoàng Huế

Tin bài mới:


Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (06/08/2020)

Cụm Thi đua các huyện, thành phố tỉnh Bắc Kạn sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020(06/08/2020)

Huyện Chợ Mới tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015 - 2020(25/06/2020)

Cụm thi đua các huyện, thành phố tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua năm 2020(30/03/2020)

Một số kết quả nổi bật trong thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020(11/12/2019)

Lễ Tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020(30/10/2019)

Kết quả đợt thi đua cao điểm "100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn" (24/8/1949 - 24/8/2019)(03/09/2019)

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V(05/08/2019)

Cụm Thi đua các huyện, thành phố sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019(31/07/2019)

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025(31/07/2019)

Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.