Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc triển khai nhiệm vụ năm 2023


( Cập nhật lúc: 15/03/2023  )

Sáng 10/3, tại thành phố Bắc Giang, Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Các đồng chí: Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương phụ trách Cụm thi đua; Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Bắc Giang (đơn vị Trưởng Cụm năm 2022); Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (đơn vị Phó Trưởng Cụm) đồng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các tỉnh Thái Nguyên, Hòa Bình, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ; lãnh đạo các phòng của Ban TĐKT Trung ương, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ và Ban Thi đua - Khen thưởng của các tỉnh trong Cụm thi đua.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2022, các tỉnh trong Cụm Thi đua đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá; văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường; đời sống của Nhân dân được cải thiện; hình ảnh, vị thế của các tỉnh ngày càng được khẳng định, nâng lên. Công tác thi đua, khen thưởng của các tỉnh trong Cụm Thi đua tiếp tục được duy trì thực hiện tốt, có nhiều đổi mới. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được quan tâm đẩy mạnh. Phong trào thi đua yêu nước được tổ chức phát động phù hợp, thiết thực với từng địa phương nên đã động viên, khích lệ được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia góp phần thúc đẩy phong trào thi đua phát triển đều khắp. Công tác khen thưởng đã bám sát các tiêu chuẩn quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, việc bình xét, đề nghị các hình thức khen thưởng đảm bảo đúng quy trình, chính xác, công khai, khách quan. Các tập thể, cá nhân được khen thưởng đảm bảo tính đại diện, tính nêu gương học tập trong cộng đồng. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động; khen thưởng chuyên đề, đột xuất... Công tác phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn, nhân rộng điển hình tiên tiến có nhiều tiến bộ. Công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn đơn vị cơ sở trong tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng được quan tâm chú trọng. Hoạt động của Cụm Thi đua tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng ngày càng hiệu quả, thiết thực và nền nếp; công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Tại hội nghị, lãnh đạo của 7 tỉnh cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả gắn với những nhiệm vụ trọng tâm của từng tỉnh nhằm phấn đấu hoàn thành đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Các đại biểu cũng đồng tình nhất trí từ năm 2023 trở đi cụm thi đua sẽ có một hoạt động chung ý nghĩa làm nhà cho hộ nghèo tại đơn vị đăng cai và đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương có ý kiến với các Bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc, đặc biệt là các giúp các xã ATK sớm về đích nông thôn mới.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương phụ trách Cụm thi đuaphát biểu chỉ đạo hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương phụ trách Cụm thi đua ghi nhận, biểu dương những kết quả Cụm thi đua đạt được năm 2022. Đồng thời đề nghị các địa phương trong Cụm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Lương Quốc Đoàn đề nghị các tỉnh trong Cụm thi đua căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế, xã hội của địa phương, tổ chức các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm được giao, các vấn đề khó cần tập trung giải quyết. Gắn tổ chức phong trào thi đua với thực hiện tốt nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Chính phủ. Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Tích cực tham gia góp ý, xây dựng Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật TĐKT năm 2022; xây dựng, ban hành quy chế về công tác TĐKT của tỉnh, cụ thể hóa với tình hình đơn vị, địa phương, tạo cơ sở pháp lý thực hiện đồng bộ. Triển khai hiệu quả Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025”. Đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; chủ trương, chính sách, quy định về TĐKT; kịp thời phát hiện, giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các phương tiện truyền thông. Các tỉnh trong Cụm thi đua cần tích cực giao lưu hợp tác, liên kết phát triển; tăng cường phổ biến, nhân rộng mô hình, cách làm hay trên các lĩnh vực. 

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc năm 2022 tặng Bằng khen cho 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Cụm thi đua năm 2022. Hội nghị đã thông qua kết quả thi đua năm 2022, đồng thời tổ chức ký giao ước thi đua giữa các địa phương trong Cụm và tỉnh Bắc Kạn làm Trưởng Cụm thi đua năm 2023; tỉnh Tuyên Quang là Phó Trưởng Cụm.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị.

  

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương phụ trách Cụm thi đuatặng hoa đơn vị Trưởng Cụm thi đua năm 2022 và Trưởng Cụm, Phó Trưởng Cụm thi đua năm 2023. 

  

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, đơn vị Trưởng Cụm thi đua năm 2023 phát động thi đua. 

 

Các đồng chí lãnh đạo các tỉnh trong Cụm thi đua Trung du và miền núi phía Bắc

ký kết giao ước thi đua. 


Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Cụm thi đua năm 2022.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Cụm thi đua năm 2022.

Hoàng Thị Huế

Tin bài mới:


Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 (10/11/2022)

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương giám sát phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. (09/11/2022)

Luật Thi đua, khen thưởng 2022(28/09/2022)

Hướng dẫn số 2358/HD-BTĐKT hướng dẫn khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025.(19/09/2022)

Hướng dẫn số 2357/HD-BTĐKT hướng dẫn khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025(19/09/2022)

Cụm Thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022(02/08/2022)

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 -2025(20/05/2022)

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 (15/05/2022)

Quy Chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Kạn(28/04/2021)

Hội nghị giao ước thi đua Cụm thi đua các huyện, thành phố năm 2021(17/03/2021)

Sign In