Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Thi đua - Khen thưởng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019


( Cập nhật lúc: 16/01/2019  )

Ngày 10/01/2019, Ban Thi đua - Khen thưởng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Ma Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2018, Ban Thi đua - Khen thưởng đã tham mưu nội dung phát động thi đua năm 2018 tại Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2018; Chỉ thị của Chủ tịch UBDN tỉnh về tổ chức thực hiện thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh Bắc Kạn; tham mưu tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và Hội nghị gặp mặt, biểu dương điển hình tiên tiến năm 2018 của tỉnh Bắc Kạn; đăng ký giao ước thi đua với Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và các tỉnh trong Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc; tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết về việc tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về việc quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 

Đồng chí Hoàng Minh, Trưởng Ban TĐKT tỉnh thông qua báo cáo tại Hội nghị

Ban đã tổ chức lựa chọn điển hình tiên tiến tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến tại tỉnh và dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc tại Hà Nội; Tổ chức truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 01 Mẹ; Hướng dẫn sơ kết 03 phong trào thi đua do Trung ương phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển" trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai thẩm định hồ sơ khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến còn tồn đọng; hướng dẫn thực hiện Nghị định 101/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 85/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ; tiến hành kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại 04 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và 08 đơn vị cơ sở thuộc huyện Bạch Thông và huyện Ngân Sơn quản lý; kiểm tra thực tế 08 mô hình, gương điển hình tiên tiến tại huyện Na Rì và Ba Bể.

Thẩm định và trình khen thưởng: Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba cho 02 cá nhân; Huân chương kháng chiến chống Pháp 01 cá nhân; Huy chương kháng chiến chống Mỹ 02 cá nhân; Chính phủ tặng Cờ thi đua 07 tập thể xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 03 tập thể; 04 cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua tỉnh cho 32 tập thể, danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 126 tập thể, “Đơn vị quyết thắng ” cho 05 tập thể, “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho 71 cá nhân; tặng bằng khen chuyên đề, giai đoạn, đột xuất và theo công trạng thành tích đạt được 167 tập thể, 225 cá nhân.

  

Đồng chí Ma Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị lãnh đạo và công chức trong Ban đã thảo luận và đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, Ban tiếp tục tham mưu tổ chức các hoạt động của Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; Xây dựng báo cáo, tự chấm điểm kết quả thực hiện năm 2018 của tỉnh Bắc Kạn gửi đơn vị Cụm trưởng để bình xét trong hội nghị tổng kết. Tham gia xây dựng quy chế, bảng chấm điển thi đua năm 2019 của Cụm thi đua. Tham mưu cho Hội đồng TĐKT tỉnh kiện toàn thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh; Đăng ký giao ước thi đua năm 2019 gửi Ban TĐKT Trung ương; Tổng hợp, thẩm định hồ sơ khen thưởng tổng kết năm 2018 của các cơ quan, đơn vị trình Hội đồng TĐKT vào kỳ họp lần I/2019. Xây dựng Kế hoạch và triển khai kiểm tra công tác TĐKT tại các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia cụm, khối thi đua. Tổng hợp, thẩm định hồ sơ khen thưởng tổng kết năm học 2018-2019 đối với Ngành GD&ĐT trình Hội đồng TĐKT vào kỳ họp lần II/2019.

Đối với công tác quản lý nhà nước về TĐKT: Ban tham mưu văn bản phát động thi đua năm 2019 của tỉnh, tham mưu tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh việc tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn" (mẫu Huy hiệu, văn bản hướng dẫn thực hiện của UBND tỉnh); Tham mưu ban hành các Văn bản chỉ đạo thực hiện cụ thể: Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; văn bản ban hành quy định tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (thay thế Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 31/10/ 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chia khối thi đua); văn bản hướng dẫn hoạt động và tổ chức bình xét khen thưởng của cụm, khối thi đua; xây dựng và triển khai kế hoạch thăm các mô hình, điển hình tiên tiến qua đó tổ chức tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến. Chuẩn bị cho Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh và toàn quốc tổ chức vào năm 2020. Tham mưu sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Xây dựng và triển khai kế hoạch huấn nghiệp vụ công tác TĐKT năm 2019 tập trung cho đơn vị cơ sở (xã, phường, thị trấn; các trường học …).

Dự và phát biểu tại Hội nghị Đồng chí Ma Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã biểu dương tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động Ban Thi đua - Khen thưởng trong năm 2018 đã tham mưu cho tỉnh được rất nhiều việc lớn. Đặc biệt công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và Hội nghị gặp mặt, biểu dương điển hình tiên tiến năm 2018 của tỉnh Bắc Kạn...Đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu trong năm 2019 toàn thể công chức, người lao động trong Ban đoàn kết, thống nhất nắm chắc nội dung chương trình, kế hoạch công tác hàng tuần, tháng, quý, năm của cơ quan; nêu cao ý thức tổ chức, kỷ luật, gương mẫu, chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công; người được giao quản lý phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức cũng như của từng công chức, người lao động. Cần khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các văn bản như: Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh việc tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn" (mẫu Huy hiệu, văn bản hướng dẫn thực hiện của UBND tỉnh); quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; văn bản ban hành quy định tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; hướng dẫn việc thực hiện tăng cường công tác tham mưu về tuyền truyền các phong trào thi đua, các mô hình, gương điển hình tiên tiến, thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động phong trào ở cơ sở./.

Hoàng Huế
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.