Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ tổ chức thông qua dự thảo kết luận thanh tra và ban hành kết luận thanh tra UBND huyện Ngân Sơn


( Cập nhật lúc: 30/06/2022  )

Thực hiện Quyết định số 141/QĐ-SNV ngày 22/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, từ ngày 10/5 đến ngày 17/5/2022, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ đã tiến hành thanh tra trực tiếp việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng viên chức; việc kiểm tra, rà soát, khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng và bổ nhiệm công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 48-KL/TW ngày 27/4/2018, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ; việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Ngân Sơn từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2021. Ngày 14/6/2022, Sở Nội vụ đã tổ chức buổi thông qua dự thảo kết luận thanh tra tại UBND huyện Ngân Sơn.

         

Ông Lê Thanh Hải, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ – Trưởng đoàn thanh tra thông qua dự thảo kết luận thanh tra

Tại buổi thông qua dự thảo kết luận thanh tra, Đoàn đã được nghe ý kiến phát biểu của bà Hoàng Thị Diệu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Các thành viên tham dự cuộc họp đã trao đổi ý kiến về những nội dung UBND huyện Ngân Sơn đã làm được và những tồn tại, vướng mắc. UBND huyện Ngân Sơn nhất trí nội dung dự thảo kết luận, Ông Nguyễn Trọng Lăng, Chủ tịch UBND huyện thay mặt đơn vị xin tiếp thu và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, đơn vị trực thuộc để rà soát lại, khắc phục những nội dung hạn chế, thiếu sót đã nêu trong bản dự thảo kết luận thanh tra.

 

Ông Nguyễn Trọng Lăng, Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn phát biểu ý kiến

Ngày 24/6/2022, Sở Nội vụ ban hành Kết luận thanh tra số 951/KL-SNV về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng; việc kiểm tra, rà soát, khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng viên chức và bổ nhiệm công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 48-KL/TW ngày 27/4/2018, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ; việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo của UBND huyện Ngân Sơn, từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2021./.

Nguyễn Hoa
Sign In