Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đột xuất tại huyện Bạch Thông


( Cập nhật lúc: 24/07/2020  )

Ngày 23 tháng 7 năm 2020, nhận được thông tin “Cả cơ quan bỏ nhiệm sở đi du lịch” tại một đơn vị thuộc huyện Bạch Thông, Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của Sở Nội vụ đến kiểm tra đột xuất tại UBND huyện Bạch Thông.

Đoàn đã kiểm tra về việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện Bạch Thông, gồm: Ban Quản lý các dự án huyện Bạch Thông, phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Tư pháp, phòng Kinh tế & Hạ tầng, phòng Nội vụ. Qua kiểm tra, cơ bản các phòng được kiểm tra công chức thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đúng quy định, trường hợp vắng mặt có giấy xin phép.

Kiểm tra công vụ tại Phòng Tư pháp, huyện Bạch Thông

Tuy nhiên, đối với Ban Quản lý các dự án huyện tại thời điểm kiểm tra 08 phòng làm việc đều khóa cửa, không có người trực và làm việc tại trụ sở làm việc của Ban Quản lý các dự án huyện.

Đối với Phòng Kinh tế & Hạ tầng có 01 công chức trực tại phòng (bà Hà Thị Nhung, chuyên viên).

Kiểm tra công vụ tại Ban Quản lý các dự án huyện Bạch Thông

Tại thời điểm kiểm tra, UBND huyện Bạch Thông đã cung cấp cho Đoàn kiểm tra Công văn số 923A/UBND-BQL ngày 16/6/2020 của UBND huyện Bạch Thông về việc đồng ý kế hoạch đi thăm quan học tập tại các đơn vị bạn đối với Ban Quản lý các dự án huyện và Phòng Kinh tế & Hạ tầng. Tuy nhiên, đơn vị chưa cung cấp cho Đoàn các văn bản Đoàn kiểm tra yêu cầu, gồm: Văn bản của Ban Quản lý các dự án đề nghị UBND huyện Bạch Thông cho phép Ban Quản lý các dự án đi thăm quan học tập kinh nghiệm và Kế hoạch thăm quan học tập kinh nghiệm của Ban Quản lý các dự án. Lý do: Văn thư UBND huyện không lưu (UBND huyện Bạch Thông sẽ cung cấp sau).

Sau khi kiểm tra tại UBND huyện Bạch Thông, Đoàn kiểm tra đã báo cáo sơ bộ tình hình với đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ. Sở Nội vụ sẽ tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh bằng văn bản cụ thể để UBND tỉnh xem xét giải quyết ngay sau khi UBND huyện Bạch Thông cung cấp đầy đủ các văn bản theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra./.

Nguyễn Hoa
Sign In