Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành các thông tư mới quy định về quy trình tiếp công dân; quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Các Thông tư này có hiệu lực kể từ 15/11/2021 và một số Thông tư hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực pháp luật, cụ thể: - Thông tư 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân. Thông tư này thay thế Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ. - Thông tư 05/2021/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Thông tư này thay thế Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ. - Thông tư 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. Các văn bản sau hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực pháp luật, gồm: Thông tư 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ, Thông tư 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính phủ, Thông tư 08/2015/TT-TTCP ngày 15/12/2015 của Thanh tra Chính phủ, Quyết định số 2316/QĐ-TTCP ngày 10/10/2013 của Thanh tra Chính phủ. - Thông tư 07/2021/TT-TTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Các văn bản sau hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực pháp luật, gồm: Thông tư 02/2012/TT-TTCP ngày 13/7/2012 của Thanh tra Chính phủ, Thông tư 04/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 của Thanh tra Chính phủ, Thông tư 05/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 của Thanh tra Chính phủ, Thông tư 08/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 của Thanh tra Chính phủ./.

Xem tiếp


Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân, có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2021 quy định việc từ chối tiếp công dân, cụ thể: - Đối với 02 trường hợp sau thì người tiếp công dân được quyền từ chối tiếp công dân và phải giải thích cho công dân lý do từ chối tiếp, đồng thời báo cáo người phụ trách tiếp công dân: + Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình; + Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân. - Đối với trường hợp người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị phụ trách tiếp công dân sẽ ra Thông báo từ chối tiếp công dân./.

Xem tiếp


Ngày 28 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra số 374/QĐ-SNV ngày 11/10/ 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; số lượng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; công tác thi đua khen thưởng; công tác văn thư, lưu trữ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Chiều ngày 21 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở làm việc UBND huyện Bạch Thông, Sở Nội vụ tổ chức buổi họp thông qua dự thảo kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc và người lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; công tác tuyển dụng viên chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện; tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; công tác văn thư, lưu trữ; công tác tín ngưỡng, tôn giáo của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông, giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến 30/6/2021.

Xem tiếp


Ngày 15/10/2021, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị thuộc huyện Chợ Mới. Đoàn Kiểm tra do ông Sầm Văn Trân, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tại UBND xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới và một số phòng chuyên môn thuộc huyện Chợ Mới, gồm: phòng Nội vụ, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng HĐND&UBND huyện Chợ Mới và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Chợ Mới.

Xem tiếp


Ngày 29/9/2021 và ngày 06/10/2021, 02 Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị thuộc 03 huyện Bạch Thông, Ba Bể, Pác Nặm. Đoàn Kiểm tra do ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tại UBND xã Tân Tú, huyện Bạch Thông. Đoàn Kiểm tra do ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tại UBND các xã Địa Linh, Bành Trạch thuộc huyện Ba Bể và UBND xã Xuân La, huyện Pác Nặm.

Xem tiếp


Sáng ngày 10 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở làm việc UBND huyện Bạch Thông, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 304/QĐ-SNV ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức công bố Quyết định Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc và người lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; công tác tuyển dụng viên chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện; tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; công tác văn thư, lưu trữ; công tác tín ngưỡng, tôn giáo của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông, giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến 30/6/2021.

Xem tiếp


Chiều ngày 06 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở làm việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Nội vụ đã tổ chức buổi họp thông qua dự thảo kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc và người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; việc thực hiện chính sách tiền lương; công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 30/6/2021.

Xem tiếp


Ngày 09 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở làm việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra số 181/QĐ-SNV ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc và người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; việc thực hiện chính sách tiền lương; công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Xem tiếp


Ngày 10 tháng 6 năm 2021, Sở Nội vụ ban hành Kết luận thanh tra số 1041/KL-SNV của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo quản lý; số lượng viên chức lãnh đạo quản lý; việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế; công tác văn thư lưu trữ của Trường Cao đẳng Bắc Kạn, giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2020.

Xem tiếp

1234
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.