Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học


( Cập nhật lúc: 22/06/2022  )

Ngày 25/3/2022 Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 297/TB-QLCL thông báo danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học.

Theo đó từ ngày 25/3/2022 có 21 đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam và 165 đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (gồm 121 đơn vị thuộc các Trường Đại học và 44 đơn vị thuộc các Sở giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố)

Chi tiết Thông báo xem tại đây.

Trần Phương Anh
Sign In

CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 152 Đường Trường Chinh - thành phố Bắc Kạn

Email: sonv@backan.gov.vn - Điện thoại: 02093.870.685

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.