Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại Chợ Đồn


( Cập nhật lúc: 16/07/2021  )

Sáng 16/7/2021, Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021; nắm tình hình, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn

 

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo

Theo báo cáo, trong năm 2021, tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn xã Xuân Lạc nói riêng và huyện Chợ Đồn nói chung ổn đỉnh, tuân thủ pháp luật. Ủy ban nhân dân huyện, xã kịp thời ban hành văn bản triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo hướng dẫn công tác quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn được kịp thời, hiệu quả; kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức phụ trách công tác tín ngưỡng, tôn giáo; giải quyết các nhu cầu chính đáng của tổ chức, cá nhân hoạt động tôn giáo được kịp thời, đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật; tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền, vận động, tranh thủ sự ủng hộ của chức sắc, chức việc, người đại diện, tín đồ các tôn giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thi hành pháp luật, thực hiện chính sách pháp luật và công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn vẫn còn một số hạn chế, như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo có lúc chưa được sát sao, thường xuyên; năng lực, kỹ năng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của một số cán bộ, công chức phụ trách công tác tĩn ngưỡng, tôn giáo còn hạn chế; nội dung, hình thức, hiệu quả tuyên truyền và sự phối hợp của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào có đạo chưa được phát huy…

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND dân tỉnh đề nghị thời gian tới Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn, Ủy ban nhân dân xã Xuân Lạc cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác nắm tình hình hoạt động, quản lý nhà nước về tín ngương, tôn giáo trên địa bàn (xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện); chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản quy phạm pháp luật có liên; thăm hỏi, động viên, tranh thủ sự ủng hộ, vào cuộc của chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong vùng có đạo; kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức phụ trách công tác tôn giáo phù hợp với vị trí việc làm, có tính ổn định, có kỹ năng, nghiệp vụ, am hiểu về phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn… Đồng thời tiếp thu ý kiến kiến nghị của địa phương về việc đầu tư cơ sở hạ tầng đường nông thôn, điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt đối với các thôn, bản, khu dân cư trên địa bàn./.

Lường Quyến
Sign In