Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2022.


( Cập nhật lúc: 18/08/2017  )

          Ngày 14 tháng 8 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1189/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

          Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh được thành lập theo Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Hội là tổ chức xã hội tự nguyện với 392 thành viên là những cán bộ, chiến sĩ – những người con của tỉnh Bắc Kạn đã từng sống, chiến đấu tại tuyến đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ. Mục đích của Hội nhằm chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, tổ chức các hoạt động giữ gìn, phát huy truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh góp phần nâng cao truyền thống cách mạng anh hùng, tinh thần yêu nước, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong nhiệm kỳ đầu (2012-2017), Hội đã hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng, làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội. Hội đã vận động hỗ trợ xây dựng 15 nhà tình nghĩa tri ân người có công với tổng giá trị 715.000.000đ; tặng 05 xuất Quỹ học bổng Vừ A Dính (4.000.000đ); phối hợp với Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên tặng quà cho nhân dân và hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại Huyện Bạch Thông (1,2 tấn gạo, 100 xuất quà và 16.000.000đ); tổ chức Lễ kỷ niệm 55 mở đường Trường Sơn…

          Ngày 26/6/2017, Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cũng như thông qua dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Ngày 14 tháng 8 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1189/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Theo đó, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

          Điều lệ Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 08 chương, 25 Điều quy định về tên gọi, tôn chỉ mục đích, địa vị pháp lý, trụ sở, phạm vi, lĩnh vực hoạt động, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội; quyền hạn và nhiệm vụ của Hội, tổ chức hoạt động; quy định đối với hội viên; Việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên và giải thể; quy định về tài chính, tài sản; khen thưởng, kỷ luật.

Chỉ có Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội phải được ít nhất trên 2/3 (hai phần ba) số đại biểu chính thức có mặt tại Đại Hội tán thành.

          Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2017.

          Nội dung của Quyết định 1189/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 (đính kèm tải về)

Nguyễn Thảo
Sign In