Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022


( Cập nhật lúc: 30/12/2022  )

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022, gồm 399 thí sinh (chi tiết theo Phụ lục số 01, Phụ lục số 02Phụ lục số 03 đính kèm). 

Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh năm 2022:

1. Thông báo cho thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022 và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh để thí sinh được biết.

2. Thông báo đến người dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng công chức theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chi tiết Quyết định xem tại đây.

Mạch Hoa
Sign In